Algemene Voorwaarden & Privacy Document

Algemene voorwaarden Leef je Passie gevestigd te Oliemolenstraat 60, 6416 CB  HEERLEN, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 50924427

Naast onderstaande info gelden de algemene voorwaarden en het privacy statement van Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten gatgeschillen.nl.
Deze zijn door te lezen in bijgevoegde links:
–  2023 Privacy_Statement
–  2023 algemene_voorwaarden

Artikel 0 | Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bij beroepsverenigingen CAT level 5 en kwaliteitstherapeut aangesloten therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training, therapieën of aanverwante werkzaamheden.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer mondeling of schriftelijk opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, therapieën of aanverwante werkzaamheden. Onder opdrachtgever wordt eveneens cliënt verstaan.
Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst: Elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
Beroepsvereniging: CAT vergoedbaar en Kwaliteitstherapeuten.

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden
1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met
Leef je Passie. Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst in het kader van de complementaire zorg, maar ook op de verkoop van producten in het kader van deze complementaire zorg.

1.2      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Leef je Passie zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst.

1.3      In deze voorwaarden wordt Leef je Passie als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een opdrachtgever kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn.

1.4      De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.5      De opdracht tot het verrichten van een complementaire zorg behandeling dan wel de bestelling van producten door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 | Aanbiedingen
2.1      Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2     Mondelinge aanbiedingen door Leef je Passie of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2.3     Tenzij anders is overeengekomen is Leef je Passie gehouden zijn aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

Artikel 3 | Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Leef je Passie binden de laatste niet, voor zover ze door de eigenaar van Leef je Passie niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Leef je Passie ingehuurd personeel van derden of door ZZP-ers.

Artikel 4 | Overeenkomst
4.1      De overeenkomst tot het verrichten van complementaire zorg of de verkoop van producten in het kader van deze zorg wordt eerst bindend door Leef je Passie zijn schriftelijke bevestiging. Deze schriftelijke bevestiging (behandelovereenkomst of opdrachtbevestiging tot levering van producten) kan via de mail gestuurd worden of geprint via de post.

4.2     Elke met Leef je Passie aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever van voldoende kredietwaardigheid zal blijken te zijn. Deze beoordeling geschiedt uitsluitend door Leef je Passie. Opdrachtgever zal toestaan dat Leef je Passie zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

4.3     Gegevens en/of informatie die Leef je Passie ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, zoals werkprogramma’s, trainingen en materialen voor meditatie, onderwijs en massage e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Leef je Passie, zijn voor Leef je Passie niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat bovengenoemde materialen noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 | Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden
5.1      Leef je Passie aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

5.2     Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Leef je Passie onverlet.

5.3     Algemene voorwaarden worden slechts door Leef je Passie aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 | Intellectuele eigendomsrechten
6.1      Op alle door Leef je Passie verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leef je Passie.

6.2     De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Leef je Passie en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Leef je Passie om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 | Verplichtingen van Leef je Passie
7.1      Leef je Passie is verplicht zich de complementaire zorgtaken naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Deze bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de behandelovereenkomst.

7.2     Leef je Passie zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen/beroepsorganisaties en de wetgever uitvoeren.

7.3      Leef je Passie behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de AVG (=de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

7.4      Leef je Passie zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Leef je Passie verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken.

Artikel 8 | Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1      De opdrachtgever zorgt ervoor dat Leef je Passie tijdig kan beschikken;

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde (medische) gegevens en indien nodig ook over de medische toestemming van een daartoe bevoegd persoon die ingeschreven is in het BIG-register. Mocht overleg met Leef je Passie noodzakelijk of gewenst zijn, dan kan er met toestemming van de opdrachtgever overleg gevoerd worden met de BIG geregistreerde deskundige.
 2. Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is dat de behandelingen op de locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden.
 3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer van producten en andere benodigdheden.
 4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, water en andere
  voor de uitvoering van het werk benodigde energie moeten binnen 25 meter aanwezig zijn.
 5. Over de mogelijkheid om gebruik te mogen maken van een beveiligd wifi netwerk.

8.2     Leef je Passie stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever al zijn medische
klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en /of specialist, en tevens de diagnose en de daarmee verbonden medisch advies van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Leef je Passie te stoppen. Leef je Passie respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Leef je Passie stelt geen medische diagnoses.

8.3     De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, ter beschikking te stellen, indien de behandelingen plaats vinden op de locatie van de opdrachtgever.

8.4     Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

8.5     Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Leef je Passie voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.6     Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Leef je Passie door middel van telefoon of via email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Leef je Passie het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.

8.7     De opdrachtgever dient Leef je Passie van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn, te voorzien.

Artikel 9 | Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever geeft Leef je Passie toestemming om voor de uitvoering van de opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen. Leef je Passie beoordeelt per situatie of dit noodzakelijk is en licht deze keuze altijd toe aan de opdrachtgever voordat de stap wordt gezet om de externe deskundige te raadplegen. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, dan zal dat gerespecteerd worden en de gewenste deskundige niet geraadpleegd worden.

Artikel 10 | Prijzen
10.1     Indien na het tijdstip van acceptatie van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

10.2    Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

10.3    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 11 | Materialen
11.1      Tenzij anders is overeengekomen wordt van de producten de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

11.2     Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Leef je Passie geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 12 | Meer en minderwerk
12.1     Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12.2    Tijdens complementaire zorg behandelingen, mondeling of schriftelijk opgedragen extra werkzaamheden door de opdrachtgever komen voor verrekening in aanmerking. Dit betreffen werkzaamheden die niet in de (behandel) overeenkomst opgenomen waren.

12.3    Door Leef je Passie te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 | Annuleren
13.1.    Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door Leef je Passie reeds aangeschafte materialen en/of gewerkte uren in verband met het voorbereiden van de opdracht, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Leef je Passie gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

13.2    Opdrachtgever zal eveneens aan Leef je Passie als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Leef je Passie te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producten.

13.3    Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Leef je Passie zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

13.4    Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Leef je Passie schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 | Opleveringstermijnen
14.1     De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Leef je Passie schriftelijk in gebreke te stellen.

14.2    De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Leef je Passie geen beletselen zijn de uitvoering van de opdracht tot het verrichten van complementaire zorg behandelingen ter hand te nemen.

14.3    Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 15 | Reclame
15.1     Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Leef je Passie terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op de verrichte behandelingen in het kader van de complementaire zorg, zoals deze omschreven zijn in de behandelovereenkomst.

15.2    Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling Leef je Passie wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.3    Leef je Passie dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15.4    Indien de reclame naar het oordeel van Leef je Passie juist is, zal Leef je Passie hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 16 | Aansprakelijkheid
16.1     Leef je Passie is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 4. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

16.2    Leef je Passie is aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat zijn verzekering dekt voor de geleverde diensten zoals deze overeengekomen zijn in de behandelovereenkomst – dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan materieel en goederen. De wettelijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover ontstaan door schuld van Leef je Passie of van hen, die door Leef je Passie te werk zijn gesteld op de aan Leef je Passie opgedragen werk(en).

16.3    Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Leef je Passie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever.

16.4    Leef je Passie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Leef je Passie is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.

16.5    Elke deelname aan een behandeling, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever.

16.6    Leef je Passie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17 | Overmacht
17.1     Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke  werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies  of beschadiging van goederen bij transport naar Leef je Passie of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Leef je Passie ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Leef je Passie dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Leef je Passie overmacht op, die Leef je Passie ontheft van zijn verplichting tot levering van producten c.q. uitvoering van de behandelingen, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

17.2    Leef je Passie is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 | Eigendomsvoorbehoud
18.1     Zolang Leef je Passie geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van complementaire zorg behandelingen of de verkoop van producten (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Leef je Passie.

18.2    Leef je Passie heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

18.3    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 | Wanprestatie en ontbinding
19.1     Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Leef je Passie ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

19.2    De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Leef je Passie eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Leef je Passie op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 | Betaling
20.1    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: Goederen en diensten worden gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, of contant of per pin na afloop te worden voldaan.

20.2   Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

20.3   De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van dertien dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.

20.4   Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van dertien dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

20.5   Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde.

20.6   In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 99,00 euro bedragen.

20.7   Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

20.8   Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

20.9   Het honorarium van opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

20.10 Alle honoraria in de zakelijke wereld, zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW, alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

20.11  Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

20.12 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

20.13 Alle Therapieën zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 21 | Geschillen
21.1     Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Leef je Passie indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

21.2    De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Leef je Passie onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet WKKGZ.

21.3    De Nationale Ombudsman behandelt klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader zoals bij een ondertoezichtstelling die uitgesproken is door een rechtbank. Leef je Passie heeft het recht om een geschil in het kader van de verrichte complementaire zorg voor te leggen aan de Nationale Ombudsman. Bij klachten voor vrijwillige jeugdzorg kan Leef je Passie zich richten tot het AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Artikel 22 | linken naar aangesloten instanties
22.1    Geschillencommissies bij aangesloten:

Leef je Passie valt als Complementair Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

 

 

 

Leef je Passie aangesloten bij Tuchtrecht Complementaire Zorg.

22.2 | GAT beroepscode
In deze beroepscode wordt omschreven hoe een professioneel en redelijk handelend alternatieve of complementaire therapeut zich dient te gedragen terwijl deze in functie is. De GAT-beroepscode is geen verzameling van ‘strenge’ voorschriften maar bestaat uit handige tips en richtlijnen voor professionele praktijkvoering. Druk op bovenstaande link om meer informatie hierover.

Privacy document

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze documenten worden 20 jaar bewaard.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
 • Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. 
 • Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.
 • De gegevens uit jouw dossier kan gebruiken voor de volgende doelen:
  • Om andere zorgverleners te informeren; bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorg

Op de zorg nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Polisnummer zorgverzekeraar
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult en eventuele supplementen.

Communicatie aan cliënt

Ook sla ik als therapeut en coach jouw e-mailadres en telefoonnummer op om algemene of gespecificeerde informatie door te geven ten gunste van jouw herstel. Daarnaast kan het e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om via social media kanalen relevante informatie aan je door te geven en jouw in de gelegenheid te stellen contact 24/7 contact met mij op te kunnen nemen voor hulpvragen.

Afspraken behandelingen 
Therapie is een gezamenlijk proces dat alleen succes kan hebben als beide partijen zich ten volle op een positieve manier inzetten. De behandeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat de cliënt en de behandelaar vrij om de behandeling op elk gewenst moment te beëindigen. Het is de cliënt bekend wat de kosten voor de behandeling zijn. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer jezelf vooraf. Bij beëindiging van de behandeling blijven de geheimhouding en de betalingsverplichting van kracht.

Als je jouw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan altijd ruim van te voren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Als je binnen de 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, kan deze aan je doorberekend worden. Als er herhaaldelijk sprake is van te laat/te veel afgezegde afspraken, kan dit leiden tot een opzegging van de behandelovereenkomst. 

Bijzondere bepalingen
De praktijk heeft een vervangingsregeling met een collega therapeute, die vanuit dezelfde visie/achtergrond werkzaam is. Bij eventuele ziekte of vakantie kan zo vervanging worden geboden. 

Aansprakelijkheid
Ik heb als therapeut een Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Je mag ervan uitgaan dat ik mijn vak zo goed mogelijk uitoefen. Heb je toch klachten over de behandeling of de wijze waarop ik als therapeut met je om ga, dan is het goed dat kenbaar te maken. Om te beginnen is het goed om een gesprek met mij aan te gaan. Indien gewenst, kan je een bekende uit je familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Mocht dit gesprek niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan je je schriftelijk wenden tot de Klachten- en Tuchtrechtcommissie van de RBCZ.
Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld. 

Behandelovereenkomst en toestemmingsformulier

Wellicht is het prettig om van te voren een inzage te hebben in de behandelovereenkomst en een toestemmingsformulier zoals bij Leef je Passie gehanteerd, alvorens gebruik te maken van een consult.

Het toestemmingsformulier hoort bijgevoegd te zijn bij een behandeling van mensen t/m 18 jaar. Voor iedereen geldt een behandelovereenkomst.

Zie hierbij de links naar de formulieren: