Algemene Voorwaarden, behandelovereenkomst
& Privacy Document

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bij beroepsverenigingen VIV en CAT level 5 aangesloten therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer mondeling of schriftelijk opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden. Onder Opdrachtgever wordt eveneens Cliënt verstaan.

Cliënt:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin  van het woord.

Overeenkomst:
Elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Beroepsvereniging VIV:
De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde.

Beroepsvereniging CAT:
Complementair Aanvullende Therapeuten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten als coach en/of therapeut.
2. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen
Coach/Therapeut voeren hun diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en achten zich gebonden aan het Klachtenreglement van de VIV en CAT dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. Het Klachtenreglement en de Algemene Voorwaarden en het tuchtrecht zijn te vinden op de website.

 • https://vivnederland.nl/over-ons/klachtenprocedure/
 • https://catcomplementair.nl/klacht-over-een-cat-therapeut/

Artikel 4 – Tot standkoming van de overeenkomst
1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.
3. De Overeenkomst komt tot stand door koop via internet.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
3. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6 – Honorarium en kosten
1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria in de zakelijke wereld, zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.
5. Alle Therapieën zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende ver- plichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit zal opdrachtnemer 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Artikel 9 – Overmacht
Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 11 – Geschillen
1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden zij gestimuleerd door de vereniging dit geschil in overleg op te lossen. Als dit niet lukt, kan de klacht worden overgedragen aan de mediator/klachtenbemiddelaar; deze velt geen oordeel, maar zal trachten beide partijen tot een overeenkomst te laten komen.
3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, biedt de vereniging de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter.

Vastgelegd te Delden op d.d. 29 maart 2013 en uitgebreid in Heerlen op d.d. 23 maart 2019.

GAT Leef je Passie is aangesloten bij Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

 

 

 

Leef je Passie aangesloten bij Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Privacy document

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
 • Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. 
 • Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.
 • De gegevens uit jouw dossier kan gebruiken voor de volgende doelen:
  • Om andere zorgverleners te informeren; bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorg

Op de zorg nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Polisnummer zorgverzekeraar
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult en eventuele supplementen.

Communicatie aan cliënt

Ook sla ik als therapeut en coach jouw e-mailadres en telefoonnummer op om algemene of gespecificeerde informatie door te geven ten gunste van jouw herstel. Daarnaast kan het e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om via social media kanalen relevante informatie aan je door te geven en jouw in de gelegenheid te stellen contact 24/7 contact met mij op te kunnen nemen voor hulpvragen.

Afspraken behandelingen 
Therapie is een gezamenlijk proces dat alleen succes kan hebben als beide partijen zich ten volle op een positieve manier inzetten. De behandeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat de cliënt en de behandelaar vrij om de behandeling op elk gewenst moment te beëindigen. Het is de cliënt bekend wat de kosten voor de behandeling zijn. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer jezelf vooraf. Bij beëindiging van de behandeling blijven de geheimhouding en de betalingsverplichting van kracht.

Als je jouw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan altijd ruim van te voren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Als je binnen de 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, kan deze aan je doorberekend worden. Als er herhaaldelijk sprake is van te laat/te veel afgezegde afspraken, kan dit leiden tot een opzegging van de behandelovereenkomst. 

Bijzondere bepalingen
De praktijk heeft een vervangingsregeling met een collega therapeute, die vanuit dezelfde visie/achtergrond werkzaam is. Bij eventuele ziekte of vakantie kan zo vervanging worden geboden. 

Aansprakelijkheid
Ik heb als therapeut een Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Je mag ervan uitgaan dat ik mijn vak zo goed mogelijk uitoefen. Heb je toch klachten over de behandeling of de wijze waarop ik als therapeut met je om ga, dan is het goed dat kenbaar te maken. Om te beginnen is het goed om een gesprek met mij aan te gaan. Indien gewenst, kan je een bekende uit je familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Mocht dit gesprek niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan je je schriftelijk wenden tot de Klachten- en Tuchtrechtcommissie van de RBCZ.
Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.