1X

Noordse Mythologie

De Edda, bron Noordse Mythologie

Gesta Danorum

Voor een goed begrip van de runen is enige achtergrondkennis van de Noordse mythologie handig. Dit geeft een kader om de runen te kunnen plaatsen en daardoor zijn de betekenissen makkelijker te onthouden. Je kunt dit deel doorlezen, doorbladeren of helemaal overslaan.

De achtergrondinformatie bij deze cursus “Runen leren lezen” geeft een samenvatting van:

Er is niet over alle goden evenveel informatie beschikbaar omdat we maar een beperkt aantal bronnen hebben om uit te putten. Onze Germaanse voorouders waren niet van die schrijverstypen. Ze hadden een schrift, het runenschrift, maar dit werd niet gebruikt om uitvoerig verslag te doen van hun religie en goden, zoals dat bij de Grieken en Romeinen wel het geval was. De Germaanse godenverhalen stammen dan ook uit de tijd dat de oude religie al was verdrongen door het christendom en de beperkte bronnen die we hebben zijn grotendeels opgeschreven door christelijke monniken. Die monniken waren niet erg geïnteresseerd in het nauwkeurig opschrijven van de godenverhalen. Zij waren meer geïnteresseerd in het winnen van zieltjes voor hun eigen geloof. Daardoor zijn hun verslagen niet altijd betrouwbaar. Er zijn twee belangrijke bronnen voor de mythologie van de Oud-Germanen:

 • de Gesta Danorum van de Deense geschiedkundige Saxo Grammaticus (ca. 1215) en
 • de proza-Edda van de IJslander Snorri Sturluson (ca. 1220).

Proza Edda

Saxo Grammaticus (pseudoniem waaronder deze man zijn ‘wereldlijk werk’ schreef) was een geestelijke en hij schreef zijn geschiedenis van Denemarken in het Latijn. Hij vertelt vooral over koningen en helden. Van de goden moest hij niet veel weten omdat het niet strookte met zijn christelijke geloof. Wanneer hij wel over de goden schreef, was dat altijd met een zekere verachting.

Snorri had geen probleem met de oude goden en zijn Edda is ‘de levendigste, grootste en aantrekkelijkste collectie Noordse mythen en legenden.’[1]

Er is een Edda Vertaling van Frans Berding die vrij is van copyright en je kunt die downloaden van www.gutenberg.org. Er is ook een boek over de Noorsche mythen van de hand van H.A. Guerber op Gutenberg. Als je zoekt op ‘Edda”, kom je deze allebei tegen. En ook een aantal boeken in het Engels. Het fijne van Gutenberg is dat je nu kunt kiezen in welk formaat je het boek wilt downloaden. Ze ondersteunen Epub en Kindle.

>>Schepping en einde der tijden 

 

Runen betekenissen

Drie runenseries
Het oude Futhark bestaat uit vierentwintig runen. Deze worden meestal opgedeeld in drie series van acht. De eerste serie wordt Frey’s Aett genoemd. De tweede serie wordt de Aett van Hagalaz genoemd en de derde de Aett van Tyr.  Aett betekent ‘acht’ maar ook ‘geslacht’.

Lege rune
Soms wordt er aan de set van 24 rune nog een lege rune toegevoegd, zoals door Ralph Blum. Als je de set stenen van Blum gebruikt, kun je rustig deze lege of blanco rune gebruiken. Heb je een andere set stenen die geen lege rune bevat, dan laat je die weg, want in principe hoort die er niet bij. Zelf werk ik met de set van Ralph Blum en gebruik ik ook de lege rune. Ik vind zo’n lege rune wel grappig omdat die meestal aangeeft dat je zelf je toekomst mag invullen, dat je eigen plannen en doelen bepalend zijn. Een waarheid als een koe!

Oeros (bron: palaeos.com)

De Aett van Frey
Deze eerste acht runen worden collectief Frey’s Aett genoemd. Frey is de god van vruchtbaarheid en manifestatie en deze eerste acht runen hebben allemaal iets met vruchtbaarheid en het manifesteren van overvloed te maken. Frey behoorde tot het geslacht van de Vanen. Vanaheim is het rijk van energie. Bij Frey’s Aett ligt de nadruk op manfestatie-energie.

De Aett van Hagalaz
De volgende acht runen worden toegeschreven aan de godin Hell, aan de god Heimdall of gewoon aan Hagalaz (betekent hagel) en in het verlengde van Hagalaz aan natuurkrachten, meestal ingrijpende, verwoestende natuurkrachten.

Eland

De Wet van Aandacht, Manifestatie of Aantrekking zegt dat waar je aan denkt, waar je over praat, waar je je aandacht op richt, zich moet manifesteren. Op een bepaald niveau willen we allemaal geluk, voorspoed, overvloed, goede gezondheid en fijne relaties. Daaronder liggen onze overtuigingen die ons vertellen of we daar al dan niet recht op hebben. Of we wel goed genoeg zijn om al dat geluk, die overvloed van het universum te ontvangen. Verstandelijk kun je er van overtuigd zijn dat het wel zo moet zijn, want je bent immers perfect geboren en jij hebt net zo veel recht op al het goede dat het universum te bieden heeft als ieder ander. Het is immers je geboorterecht. Maar ergens in je zit dat nare stemmetje dat daar helemaal niet van overtuigd is. Daarover gaan de Aett van Hagalaz.

De Aett van Teiwaz

Przewalskipaarden

De laatste acht runen worden toegeschreven aan Teiwaz, de rune die te maken heeft met rechtvaardigheid. De Aett van Frey hebben vooral te maken met persoonlijke welvaart. De Aett van Teiwaz zijn als het ware ‘maatschappelijke’ runen en hebben te maken met de interactie met anderen. Dus wanneer je een van deze acht runen trekt is het belangrijk om niet alleen naar je persoonlijke belangen te kijken, maar ook om te proberen de getrokken runen te zien in groter verband. Dus bijvoorbeeld gezinsverband, of met het oog op bedrijfsbelangen.

En tot slot:

De lege of blanco Rune

De lege of blanco rune is een inventie van Ralph Blum, maar naar mijn idee heel bruikbaar. Er staat geen teken op deze rune. De betekenis is dat de toekomst blanco is en dat je die zelf mag invullen. Voor het verleden kan deze rune duiden op het gevoel van blanco zijn, op geheimen, op doelloosheid (een leeg gevoel hebben). Mogelijk duidt een blanco rune ook op spiritualiteit.

 

Fehu – F, Geld, vee, rijkdom, voorspoed

Fehu

De eerste letter van het runenalfabet is Fehu. De meeste runenmeesters zien Fehu ook als de eerste letter van het alfabet, een enkeling (in navolging van Kenneth Meadows[1]) plaatst Fehu als de laatste letter van het alfabet. Hier is iets voor te zeggen omdat ook de Noordse kosmologie een cyclische beweging van geboorte, groei en ondergang kent. Daardoor zou de laatste rune ook weer de eerste rune zijn van de nieuwe cyclus. Het runen-alfabet wordt Futhark genoemd naar de eerste zes letters van de runenrij of -reeks. Dit wijst erop dat de F-rune als de eerste rune van de runenrij gezien moet worden. Ik weet alleen niet sinds wanneer dit alfabet Futhark wordt genoemd of hoe er besloten is wat de juiste volgorde is. Dat is het probleem met dit soort zaken, waaronder ook de Tarot, waarover zo weinig bekend is. Fehu betekent Vee en in het verlengde daarvan materiële rijkdom. In vroeger tijden was een grote veestapel een teken van rijkdom en daarmee ook een statussymbool. Vee werd gebruikt als betaal- of ruilmiddel. Vee is een veelzijdig symbool omdat het ook een vorm van energie is in de zin van voedsel; vlees en melk. Vee verschaft wat we nodig hebben. Vlees, melk, huiden, wol. In die zin geeft vee een gevoel van welbehagen en geborgenheid. Wanneer je je veestapel goed beheert, vermenigvuldigt die zich vanzelf. Deze rune wordt daarom in verband gebracht met Frey, de god van de vruchtbaarheid. Het Oud-Noorse runengedicht waarschuwt voor afgunst die rijkdom kan oproepen: “Rijkdom veroorzaakt strijd onder familieleden De wolf ligt op de loer in het woud.”

In de Hávamál (Odins Runenlied) wordt een andere kant van materiële rijkdom belicht:

“Vee gaat dood, familieleden gaan dood Ieder mens is sterfelijk. Maar de goede naam gaat nooit dood
van iemand die goed heeft gedaan.”

Alle associaties die we nu met geld hebben en het verstandige beheer daarvan, zijn van toepassing op de rune Fehu. Geld is makkelijk en verschaft een gevoel van zekerheid. Geld kan afgunst oproepen en tot strijd in de familie leiden wat maar al te vaak gebeurt bij het verdelen van een erfenis. Met geld kun je veel goeds doen. Je kunt het echter niet meenemen naar het hiernamaals, maar je naam, beroemd of berucht, leeft voort. Deze rune waarschuwt voor hebberigheid en gierigheid. Geld moet rollen! Het belangrijkste aspect is echter dat je rijk wordt door de juiste handelingen te verrichten op de juiste tijd. Met de seizoenen meegaan en niet er tegenin. Er is een juiste tijd om de stier tussen de koeien te zetten en een juiste tijd om aandelen te kopen of te verkopen. Voorbereid zijn op de winter, het creëren van een spaarpotje om tegenvallers te kunnen opvangen, dat zijn allemaal aspecten van Fehu. Het is belangrijk om goed te zorgen voor je veestapel, zodat je dieren niet ondervoed raken waardoor ze geen melk kunnen geven en zich niet kunnen voortplanten.

In een legging duidt Fehu op het op verstandige wijze gebruiken van je rijkdom zodat het kan groeien. Dit kan ook duiden op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden om bijvoorbeeld een beter betaalde baan te krijgen. Ook spirituele ontwikkeling zal leiden tot meer rijkdom in zowel materiële als in spirituele zin. Fehu verwijst niet naar onverwachte meevallers of het winnen van de loterij, maar naar gestaag doorgaan op de ingeslagen weg om voorspoed te verwerven door eigen inzet; door de juiste handelingen te doen op het juiste moment. Laat kansen niet lopen! Ook een goede naam of reputatie is een groot bezit. Al naar gelang de vraagstelling is het mogelijk dat Fehu verwijst naar het opbouwen van je reputatie door meer te geven dan eigenlijk van je verlangd wordt. Soms wordt hier gedacht dat dit alleen van toepassing is voor mensen die al beroemd zijn, maar dat is niet zo. Wanneer je bij een uitzendbureau een goede naam opbouwt als betrouwbare, harde werker, zal het uitzendbureau je met plezier weer aan een volgende opdracht helpen. Wanneer je echter de kantjes ervan af loopt, regelmatig te laat komt bij opdrachten, dan zal het uitzendbureau al snel geen werk meer voor je zoeken. Fehu is in feite een hele logische rune die verwijst naar wat je op eigen kracht en met eigen inzet kunt bereiken.
Algemene betekenissen voor Fehu

Rechtop: Voorspoed, winst, voordeel, financiële zekerheid, succes, vruchtbaarheid, voeding, voedsel, delen, luxe.

Omgekeerd: Verlies, jaloezie, afgunst, falen, faillissement, slavernij, openstaande rekeningen.

Mythologische figuur: De god Frey

Opdrachten

 1. Teken de rune Fehu een aantal keren op papier en herhaal de naam om deze in je geheugen te prenten. De uitspraak is Feehoe.
 2. Maak een lijst van je rijkdommen. Ook je geestelijke rijkdommen. Dus je bezittingen, talenten, relaties, overwinningen etc. Maak een lange lijst van minstens honderd punten. Hoe voelde je je nadat je minstens honderd punten op je lijst had staan. Was het makkelijk om 100 punten op te sommen of moeilijk?
 3. Op welke levensgebieden (financieel, vrienden, familie, relatie/partner, talenten/kennis, huis, gezondheid, carrière, erkenning/roem) voel je je rijk en op welk gebied zou je rijker willen zijn? Evalueer hoe je in het verleden met je rijkdommen bent omgesprongen en waar dit je gebracht heeft.
 4. Wie was de god Frey en welke betekenis geeft Frey aan deze rune?
 5. Kun je na het lezen van de bovenstaande uitleg, alle algemene betekenissen plaatsen?
 6. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: “Gaat mijn zaak goed lopen?” Hoe zou je Fehu rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: “Krijg ik ooit weer een relatie?” Hoe zou je Fehu rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Uruz – kracht, mannelijkheid, scheppingskracht, Oeros

Uruz

Uruz betekent oeros. Dit is een soort rund dat in 1627 is uitgestorven. De oeros is de voorouder van onze huidige, gedomesticeerde koe, maar was groter, zwaarder en krachtiger en had ook grotere hoorns. Het is daarom beter om deze oeros te vergelijken met de Noord-Amerikaanse buffel dan een gewone koe, om een gevoel te krijgen voor zijn kracht. De kwaliteiten van de oeros zoals fysieke kracht, robuuste gezondheid, uithoudingsvermogen en moed zijn kernbegrippen voor de rune Uruz.

Afhankelijk van de vraag kan Uruz erop duiden dat je kracht genoeg hebt om een bepaald project tot een goed einde te brengen of dat je wat meer lef moet tonen of assertiever moet zijn. Het is ook mogelijk dat Uruz je vraagt te kijken of je wel in je eigen kracht staat. Welke plek neem je in gerelateerd aan de situatie waar je naar vraagt. Plek is erg belangrijk. Familieopstelling zijn gebaseerd op het principe dat iedereen een juiste plek heeft binnen het gezin en wanneer iedereen op zijn plek staat, zal het systeem zich ontspannen. Staat iemand niet op zijn plek, dan komt daar ellende van. Dit geldt voor alle situaties. Wanneer je secretaresse bent en constant de plek van je baas probeert in te nemen, zal er een gespannen situatie zijn waarin jullie je beiden niet prettig voelen. In een relatie is het mogelijk dat de man op de plek van de vrouw gaat staan en andersom wat ook tot scheve verhoudingen leidt. De meeste mensen zijn goed in staat om zelf te voelen op welke plek ze staan. Zo heb ik eens gekeken/gevoeld op welke plek ik stond binnen mijn bedrijf, een eenmanszaak. Ik had een freelance webmaster die de site bijhield en meer personeel was er niet. In feite was ik directeur van dat bedrijf, maar ik kon dat woord niet over mijn lippen krijgen. Ik heb om te voelen op welke plek ik stond binnen mijn bedrijf mijn ogen gesloten en mezelf gevraagd op welke plek ik stond. Ik voelde mij het ‘sloofje’. Ik schrok daar wel van, maar ik realiseerde me ook dat ik mij inderdaad vaak gedroeg als het sloofje en niet als gewaardeerde medewerkster en zeker niet als directeur. Zo kon ik er bijvoorbeeld behoorlijk de kantjes van aflopen. Ik ben mij gaan richten op het voelen dat ik wel degelijk de directeur was van mijn bedrijf en mij meer als zodanig gaan gedragen en zaken gaan aanpakken zoals een directeur dat zou doen en niet op de sloofjes-manier. Dit maakt een wereld van verschil! Ik voelde me prettiger, mijn productie ging omhoog en mijn bedrijf liep beter. Ik kan een ieder aanraden om deze oefening te doen, ongeacht of je deze rune trekt. Maar trek je Uruz dan kan het zeker een goed idee zijn om te kijken welke plek je inneemt in een situatie en of dat de juiste plek is. In het Noordse scheppingsverhaal speelt een koe een belangrijke rol bij de ontstaansgeschiedenis van de mens. Deze koe, Audhumbla, is een soort van oermoeder en in die zin vertegenwoordigt zij het vrouwelijke scheppingsprincipe. Haar element is ijs, bevroren water.

Zij duidt op intuïtie, op het allereerste begin van iets, op de oorspronkelijke gedachte, op het ongeborene dat nog vorm moet krijgen. Zij symboliseert ook Ginnungagap, de gapende leegte waarin alle mogelijkheden besloten liggen. In deze zin wordt de rune Uruz gezien als een ‘begin’, de geboorte van iets nieuws, maar ook als de oerkracht in jezelf, je oorspronkelijke verlangens. Het idee van Kenneth Meadows dat de runenreeks hoort te starten met Uruz, is zo bekeken zo gek nog niet.

Als letter vertegenwoordigt Uruz de klank ‘oe’.

Algemene betekenissen
Rechtop: Dapperheid, oerbegin, initiatie, uitdaging, ongetemde kracht, goede gezondheid, uithoudingsvermogen, wilskracht, doorzetten, iets afmaken, onafhankelijkheid, met beide benen op de grond staan, intuïtie, verlangen.
Omgekeerd: Besluiteloosheid, gebrek aan actie, geweld, slechte gezondheid, woede, niet weten wat je wilt, gebrek aan wilskracht, angstig.
Mythologische figuur: Audhumbla

Opdrachten

 1. Teken/schrijf de rune Uruz een aantal keren op papier en zeg daarbij zijn naam. De uitsrpaak is Oeroez.
 2. Visualiseer de oeros en voel zijn kracht.
 3. Visualiseer de oerkoe en voel haar kracht.
 4. Kun je het verschil tussen deze twee krachten beschrijven?
 5. Herinner je drie gebeurtenissen waarin je de kracht van Uruz hebt gevoeld en/of gebruikt.
 6. “Kijk” (voel) welke plek je inneemt binnen de systemen waar je deel vanuit maakt. Kloppen die plekken?
 7. Kun je na het lezen van de toelichting, de algemene betekenissen plaatsen?
 8. Welke betekenissen hebben te maken met de mannelijke Oeros en welke met de vrouwelijke Audhumbla?
 9. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 10. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Uruz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 11. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Uruz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Thurisaz/Thorn – Thor, Reus, Doorn

Thurisaz

De rune Thurisaz  is een van de meest verwarrende runen omdat er in de runenliteratuur niet eenduidig over gedacht wordt. Dit hangt samen met de naam van deze rune. In het Noord-Germaans heet deze rune Thurisaz. In de oud-Germaanse literatuur is Thurisaz soms een verwijzing naar de god Thor en soms betekent het woord vorstreus. De vorstreuzen waren de voornaamste tegenstanders van Thor. In de Angelsaksische literatuur heet deze rune Thorn, wat doorn betekent.

Thor, of Donar, is de god van de donder. Hij is de zoon van Odin en de aardgodin Jord. Hij is de grootste en sterkste onder de Noordse goden en hij doet niets liever dan reuzen de kop in slaan met zijn hamer Mjölnir. De rune Thurisaz lijkt wel een beetje op een hamer. Omdat Thor de mensen en goden beschermde tegen de reuzen heeft deze rune te maken met bescherming en verdediging. De helende werking van de hamer Mjölnir geeft deze rune de betekenissen ‘vruchtbaarheid’ en ‘regeneratie’. Thurisaz wordt ook wel vertaald als vorstreus. De vorstreuzen waren de tegenstanders van Thor. Dit lijkt verwarrend. Waar duidt deze rune op? Op de held of op de tegenstander?

Ik ben van mening dat Thurisaz verwijst naar het feit dat we leven in een duale wereld van goed en kwaad en die twee krachten moeten we in evenwicht zien te houden en eigenlijk het liefst overstijgen. Want wanneer één kracht de overhand krijgt, komen we of om in het vuur of worden we tot ijs. Numerologisch gezien is het dan niet vreemd dat Thurisaz de derde runen in de rij is. Het getal drie wijst immers naar de synthese tussen 1 en 2 en in die zin lijkt Thurisaz op het yin-yang symbool.

Het Oud-Engelse woord Thorn betekent doorn. En daarom kan Thorn ook duiden op stekelige situaties, op situaties met doornen, situaties waar nogal wat haken en ogen aan zitten. Je kunt je er lelijk aan prikken. Deze rune duidt ook vaak op situaties die je ervaart als een ‘doorn in je zij’.

Algemene betekenissen Rechtop: Bescherming en verdediging, vruchtbaarheid en regeneratie, overkomen van moeilijkheden, de noodzaak voor corrigerende handelingen, weerstand.

Omgekeerd: kwetsbaarheid, conflict, vijandige rivaliteit, ziekte, problemen, natuurkrachten, agressie, aangevallen worden, vernietiging, conflicten, psychische nood/problemen.

Mythologische figuur: de god Thor, de vorstreuzen (of de reus Ymir)

Opdrachten

 1. Teken/schrijf de rune Thurisaz een aantal keren en zeg daarbij zijn naam. De uitspraak is Thoerisaz. en de Th wordt uitgesproken als in het engelse ‘the’.
 2. Welke betekenissen geeft Thor (uitspraak Tor) aan deze rune?
 3. Welke betekenissen leiden we af uit de vertaling “doorn” voor Thurisaz?
 4. De runennaam Thorn doet denken aan het sprookje Doornroosje. Kun je dit sprookje in verband brengen met de rune Thurisaz?
 5. Kun je na het lezen van de toelichting, de algemene betekenissen plaatsen?
 6. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Thurisaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Thurisaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Ansuz – God, woord, mond

Ansuz

Ansuz wordt in verband gebracht met de Asen, en met name met Odin. Ansuz symboliseert beheerste, creatieve en goddelijke macht. Spiritueel is het de rune van profetie en openbaring. Deze rune behelst ook de begrippen wijsheid, kennis, verstand en communicatie. Dus ook onderwijs en goede raad. Ansuz kan verwijzen naar een examen of een sollicitatiegesprek. De Angelsaksische naam voor deze rune is Os, dat ‘mond’ betekent. In die zin heeft Os dezelfde betekenis als het Griekse Logos: het woord van God. Ansuz duidt erop dat woorden kracht hebben. Er wordt wel gezegd dat een lelijke opmerking geen pijn doet, maar dat is niet waar. Dat kan heel veel pijn en leed veroorzaken. Ook kunnen woorden totaal verkeerd opgevat worden. Woorden zijn de uitdrukkingen van onze gedachten en gedachten zijn de basis voor manifestatie. Dus ook in die zin zijn woorden van enorm belang. Het is dus verstandig om echt goed op je ‘woorden’ te letten. Odin werd door de Romeinen gezien als een god met dezelfde eigenschappen als Mercurius. Mercurius was de boodschapper van de goden. Of we de rune Ansuz nu vertalen als ‘god’ of als ‘mond’ het communicatieve aspect komt in beiden tot uitdrukking. Odin werd sowieso gezien als een begenadigd spreker. Iedereen die hem hoorde geloofde altijd alles wat hij zei. Hij kon je wijs maken dat de lucht groen was en het gras blauw. Hij werd ook gezien als de diplomaat bij uitstek. Wanneer Ansuz wordt getrokken is dat een aanwijzing dat communicatie van vitaal belang is om het probleem op te lossen of de vraag te beantwoorden. Ansuz heeft te maken met communicatie in brede zin en het ontvangen van berichten in het algemeen. Wat probeert de buitenwereld je te vertellen? Welke spiegel word je voorgehouden? Luister je wel? Of is er iets dat je zou moeten communiceren. Ook de communicatie met jezelf is van belang bij deze rune. Hoe praat je tegen jezelf? Heb je een bandje in je hoofd dat zegt dat je geweldig, knap en perfect bent? Of draai je meestal het bandje waarop staat: sukkel, mislukkeling, dat kun je toch niet? Wanneer je dat laatste bandje draait, probeer dan bewust je best te doen om een nieuw bandje te gaan draaien. Corrigeer jezelf zo snel mogelijk wanneer je jezelf betrapt op een onvriendelijke opmerking over jezelf. In het verlengde van communiceren, ligt samenwerking. De rune Ansuz kan erop wijzen dat samenwerking belangrijk is om het probleem of de situatie op te lossen. Probeer niet alles alleen te doen.

Algemene betekenissen

Rechtop: Nieuws, studie, communicatie, wijsheid uit onverwachte hoek/bron, inspiratie, sjamanisme, goed gebekt, uitstekende taalvaardigheden, leiderschap, onderwijzen, waarheid.

Omgekeerd: Verliezen, misverstanden, ijdelheid, oneerlijkheid, neuroses, verraad.

Mythologische figuur: de god Odin.

Opdrachten

 1. Schrijf/teken de rune Ansuz een aantal keren en zeg daarbij zijn naam. Uitspraak: Ansoez.
 2. Visualisatie: ontmoet je Wijze Zelf om contact te maken met je eigen ‘innerlijke godheid’. Hoe Schrijf voor jezelf op hoe je deze visualisatie hebt ervaren.
 3. Luister een dag lang aandachtig naar jezelf. Wat zeg je tegen jezelf? Hoe praat je tegen jezelf? Is het overwegend positief of negatief?
 4. Welke betekenissen geeft Odin aan de rune Ansuz
 5. Kun je na het lezen van de toelichting de algemene betekenissen plaatsen?
 6. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Ansuz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Ansuz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

Ontmoet je wijze zelf

Hieronder de geleide visualisatie om je wijze zelf te ontmoeten. Er is ook een uitgeschreven versie die je hier kunt downloaden.

 

Raido – paardrijden, reis, beweging

Raido

Raido betekent paardrijden, reis, wiel. De betekenis van paardrijden omvat zowel beweging als richting. De weg kan lang en zwaar zijn, en planning, inzicht, beslissingen en vastberadenheid vereisen. De weg kan ook makkelijk en plezierig zijn, en bijvoorbeeld duiden op een vakantiereis. Om uit te maken welke betekenis de juiste is, is het belangrijk om naar de andere runen in de legging te kijken. Dat is sowieso altijd van belang. Raido kan ook verwijzen naar de levensreis of geestelijke zoektocht. Een rad of wiel geeft de cyclische bewegingen van het leven aan, de natuurlijke ups and downs, zoals de beweging van de vier seizoenen – groei, bloei, oogst en verval. Niets blijft hetzelfde, alles is aan verandering onderhevig. Deze rune heeft te maken met sturing, richting en beweging en duidt in brede zin op beweging richting een of ander doel. Het Angelsaksische woord voor deze rune is Rad. Rad betekent zowel raad (advies) als recht. Je krijgt waar je recht op hebt, op dat waar je door je manier van denken en door je handelingen op aanstuurt. In de zin van advies kan het zijn dat jij adviezen te geven hebt, of dat je moet luisteren naar de adviezen die je krijgt. Raido kan je bewust maken van onderliggende structuren en van de noodzaak om structuur aan te brengen in je leven wanneer het je daaraan ontbreekt. Weten wat je doel is in je leven, welke richting je met je leven opwilt, kan je helpen om prioriteiten te stellen, dus om structuur aan te brengen. In de zin van onderliggende structuren kan Raido je je beperkingen laten zien. Freya Aswynn zegt dat Raido je laat zien dat “jij zelf de meester bent over je omstandigheden.” Vorm geven aan je wereld doe je zelf! Door te kijken naar je eigen leven kun je ontdekken wat je denkt en hoe je jezelf beperkt. Het eerste hunaprincipe luidt: de wereld is zoals je denkt dat hij is. De Secret zegt dat je krijgt wat je vraagt. En wat je vraagt is wat je denkt te kunnen krijgen. Dus je kunt vragen naar een geweldige relatie, maar wanneer je onderliggende structuur er een is van ‘ik deug niet, en wie kan mij nu aardig vinden?’ dan zal het lastig zijn om die geweldige relatie te krijgen, omdat je die onbewust van je af duwt.

Raido heeft naar mijn mening een nogal onrustige energie en wanneer je deze rune trekt en je voelt je inderdaad onrustig, kan het nuttig zijn om de rune Algiz te gebruiken om jezelf weer goed te gronden. Ga stevig staan zoals een boom. Stel je voor dat je een machtige eik bent of een prachtige kastanje. Voel hoe je wortels stevig in de grond geworteld zijn en voeding opnemen. Voel hoe stevig en sterk je stam is. Reik met je armen naar de hemel en stel je voor hoe breed en vol je bladerdak is. Deze oefening kan helpen om je te gronden en weer in je kracht te gaan staan.

Wanneer je deze rune trekt, is het belangrijk om je af te vragen of je leven structuur heeft, of je zelf de bepalende kracht in je leven bent. Of dat stuurloos door het bos stapt en de weg kwijt bent.

Algemene betekenissen

Rechtop: Reizen, verkennen, vakantie, nieuwe start, beweging, leiderschap, richting, riten, ceremonieën, processen, promotie. beweging richting doel.

Omgekeerd: controle freaks, dictatorschap, ontwrichting, degradatie, terugtrekken, geen doel hebben.

Mythologische figuur: geen

Opdrachten

 1. Teken/schrijf de rune Raido een aantal keren en zeg daarbij de naam. Uitspraak Rajdoo.
 2. Heb je een doel of doelen in je leven? Hoeveel tijd besteed je aan het bereiken van dat doel of die doelen?
 3. Kun je na het lezen van de toelichting, alle gegeven algemene betekenissen plaatsen?
 4. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 5. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Raido rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Raido rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Kenaz – Toorts, vonk en/of puist, zweer

Kenaz

Kenaz wordt meestal vertaald als toorts of vonk. De vertaling puist/zweer/wond komt niet prettig over en wordt vaak gewoon genegeerd. Een toorts brengt licht in de duisternis en verjaagt de schaduwen van onwetendheid. Bij licht valt er wat te zien. Als vonk duidt deze rune op inspiratie en nieuwe ideeën. Denk maar aan het ‘lampje’ boven iemands hoofd dat in afbeeldingen de vonk van inspiratie symboliseert. Het woord Kenaz is etymologisch verwant aan het Nederlandse woord ‘kennen.’ Duisternis duidt op onwetendheid en licht duidt op kennis, op weten. De Kenaz-rune wordt meestal beschouwd als ‘rechtop’ als de punt naar links wijst en als omgekeerd als de punt naar rechts wijst. In mijn opinie is dit niet juist. Ik denk dat de punt ook kan aangeven in welke richting je het beste kunt gaan. Dus als de punt naar links wijst, dan is het verstandig om te mediteren en je naar binnen te keren en in ieder geval meer te leren over een onderwerp.  Links kan ook duiden op het verleden. Dus wellicht is er in het verleden een aanknopingspunt te vinden. De andere mogelijkheid is dat je te veel met het verleden bezig ben. Wijst de punt naar rechts dan is het beter om naar buiten te treden en de ‘vonk’ over te laten slaan op iemand anders en in die zin heeft deze rune dan ook te maken met les geven. De omgekeerde Rune kan ook duiden op het leren ‘kennen’ van iemand en een vonk die overslaat, dus de mogelijkheid is aanwezig van een nieuwe vriendschap of liefdesrelatie.

Wanneer een wond gaat zweren wordt er wel gezegd dat het vuur erin is geslagen. Koudvuur, was in vroeger tijden nog gevaarlijker dan het nu is, en resulteerde vaak in de noodzaak om het getroffen lichaamsdeel af te zetten. In feite duidt Kenaz op twee betekenissen van vuur. Vuur dat licht werpt in de duisternis en de verwoestende, onbeheersbare kracht van vuur.

Heimdall is de god die in verband wordt gebracht met Kenaz omdat hij de kennis van de runen doorgaf aan de mensheid. Hoewel het Odin was die de runen ‘vond’, was hij geenszins van plan zijn vondst met de mens te delen.

Kenaz (toorts/fakkel) verlicht het pad Stel je nu voor dat je van A naar B wilt. Wanneer A en B heel dicht bij elkaar liggen, bijvoorbeeld een paar meter van elkaar, dan kun je het hele pad overzien. Wanneer A overeenkomt met Amsterdam en B met Berlijn kun je niet het hele pad overzien. En wanneer het heel donker is, zie je ook niks. Stel je nu voor dat je van A naar B wilt en A en B liggen een heel eind uit elkaar. Het is ook nog donker, maar iemand geeft je een fakkel in de hand. Wat zie je nu? Kun je B al zien? Waarschijnlijk niet. Maar er is wel een stukje van je pad verlicht, zodat je weet waar je veilig je voeten kunt zetten. En zodra je gaat lopen, kun je een volgend stuk van de weg zien. En zo wordt er, gaandeweg meer van je pad verlicht. Om je heen is er een kleine cirkel van licht en daarbuiten is het donker, aardedonker. Je kunt je vast wel voorstellen hoe eng dat is, dat donker. Er kunnen daar spoken en wolven op de loer liggen. Daar hoef je je echter helemaal niet druk over te maken. Zodra die wolven je lichtcirkel binnendringen, blijken het of geen wolven te zijn of je neemt actie. Het verlichte deel, de lichtcirkel, komt overeen met het heden. Wanneer je gewoon dapper doorgaat met stapjes zetten, kom je vanzelf bij B. Hoe beter je leert rond te lopen met deze toorts in de hand, zonder gek te worden van het feit dat je niet de hele weg kunt zien en ook niet weet welke monsters zich in het duister naar je loeren, hoe beter je in staat zult zijn de richtingaanwijzers (hoe je bij B moet komen) op je pad te zien.

Andere associaties voor Toorts. Er zijn nog allerlei andere associaties mogelijk op toorts, zoals op de bres staan ergens voor.

Zwerende wond Lange tijd heb ik ook de betekenis van ‘zwerende wond’ een beetje links laten liggen. Maar als je deze rune trekt, zou je kunnen kijken of er een pijnpunt in je leven is, die je maar niet achter je kunt laten. Je blijft er in gedachten mee bezig. Je blijft bijvoorbeeld boos over het onrecht dat je is aangedaan. Door er mee bezig te blijven, zou je kunnen zeggen dat je deze wond energie of licht blijft geven en daardoor kan de wond niet helen. Je blijft er maar aan krabben.

Algemene betekenissen

Rechtop: Verlichting, wetenschappelijk onderzoek, vorming, helderheid, kennis, openbaring.

Omgekeerd: Verwarring, valse hoop, gebrek aan helderheid, arrogantie, onwetendheid.

Mythologische figuurHeimdall

 Opdrachten

 1. Teken/schrijf de rune Kenaz en spreek de naam een aantal keren hardop uit. Uitspraak: Keenaz.
 2. Wanneer je inspiratie nodig hebt, kun je een aantal keren Kenaz tekenen en de naam erbij zeggen. Mediteer een beetje op Kenaz. Daarnaast kun je je voorstellen dat je aan het touwtje trekt boven je hoofd waardoor het “licht van de inspiratie” aangaat. En vertrouw er dan op dat je inspiratie zult krijgen. Voor mij werkt dit. Hangt er nog geen lichttouwtje boven je hoofd? Bedenk die dan gewoon. Liever een knopje? Dat mag ook. Nog leuker is het misschien om in je handen te klappen om het licht aan te doen.
 3. Noteer een dag lang alle dingen waar je ‘warm voor loopt’, die je energie geven, en ook de dingen waar je niks aan vindt, die je liever niet in je lichtcirkel hebt, of waar je energie door verliest. Noteer ook de dingen waar je oververhit van raakt in de zin van boosheid, ergernis e.d. Ik vind het bijvoorbeeld niet echt leuk om mijn huis schoon te maken. Toch geeft het mij altijd energie wanneer ik het wel doe. Van dingen voor me uitschuiven en uitstellen, verlies ik energie. Door deze ‘kennis’ kan ik mezelf veranderen en mijn energiepeil hoog houden.
 4. Meer weten over ‘tekenen’ op je pad? Lees het boek  De Alchemist van Paul Coulho.
 5. Welke betekenissen geeft Heimdall aan de rune Kenaz?
 6. Kun je na het lezen van de toelichting, de  algemene betekenissen plaatsen?
 7. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Kenaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 9. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Kenaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Gebo – een cadeau

Gebo

Gebo betekent geschenk. Een geschenk aanvaarden schept een bepaalde verplichting en creëert een band of een relatie tussen gever en ontvanger. In de Noordse cultuur vraagt een gift om een tegengift. Gebo betekent daarom ook partnerschap of verbond; zakelijk en/of emotioneel. Gebo wordt geschreven als een X. Een rijtje xxx-en onder een brief betekent ‘ik hou van jou’ en ‘drie kusjes’.

De Rune Gebo bestaat uit 2 diagonale lijnen die elkaar in het midden snijden. Dit wijst op evenwichtigheid en balans. Balans tussen geven en ontvangen. In die zin verwijst deze runen naar de wet van compensatie. Waarin niets wordt gegeven voor niets, aan alles hangt een prijskaartje. Het draait hier niet alleen om het geven van tastbare geschenken, maar ook aan het geven van aandacht en het sturen van energie (positief of negatief). Denk je negatief over iemand anders, dan zal dit een uitwerking hebben op jezelf. De vorm van Gebo duidt erop dat geven en ontvangen even belangrijk zijn. Je kunt alleen maar geven wat je zelf hebt. Om iemand lief te hebben, moet je eerst jezelf liefhebben. Om iemand vreugde te geven, moet je zelf eerst vreugdevol zijn. Omdat we in een circulair universum leven, komt alles wat je geeft,weer bij je terug. Positief of negatief. Het is ook belangrijk dat je kunt ontvangen. Kun je een ander toestaan om jou iets te geven? Voor de circulatie van energie is dat belangrijk. Sta je die ander niet toe om aan jou iets te geven, dan blokkeer je de energiestroom voor jezelf maar ook voor die ander. Dankbaarheid en vreugde zijn de positieve gevoelens die je in staat stellen alles wat je wenst, alle geschenken te ontvangen van het universum. Hoe staan we in partnerschappen en hoe is onze verhouding met ons Hoger Zelf of met God (een hogere macht)? Geven we ook aan God? Voelen we dankbaarheid of bidden we slechts om hulp en mopperen we over alles wat niet goed gaat en wat we niet hebben en naar ons idee wel zouden moeten hebben. Merken we de overvloedige geschenken van het universum wel op? Een goede methode om weer in balans te raken met het geschenk dat leven heet, is om een wandeling in de natuur te maken. Een andere krachtige methode is om een dankbaarheidsdagboek bij te houden en dagelijks vijf dingen op te schrijven waarvoor je dankbaar bent. Meer mag, minder niet. Hiervoor is een logische reden. Je kunt één of twee dingen waarvoor je dankbaar bent vaak heel snel noemen zonder echt het gevoel van dankbaarheid te voelen. Wanneer je minstens vijf dingen opschrijft, komt dat gevoel van dankbaarheid vanzelf. En het gaat niet om het weten dat je veel hebt om dankbaar voor te zijn, het gaat om het voelen. Voor sommige mensen is Gebo ook de rune van opoffering, van geven zonder iets terug te ontvangen. Maar dat is volgens mij een ‘westerse’ en christelijke opvatting, die de oude Germanen niet hadden. Want voor hen was het ontvangen van een geschenk heel duidelijk een verplichting om iets terug te geven. Mensen die verstoten waren uit de maatschappij en niets hadden, konden door een gift weer opgenomen worden. Er werd wel verwacht dat ze die gift terugbetaalde. Een gift was dus eigenlijk een soort lening. Aan de ander kant, gaven koningen ringen aan hun onderdanen, waarmee ze hun loyaliteit kochten. De gift die de koning van zijn ringdragende onderdanen terug mocht verwachten was dat ze voor hem vochten wanneer dat nodig was of wanneer de koning dat nodig vond. En desnoods hun leven lieten voor de ‘goede zaak’. Sterven op het slagveld was een ‘eer’ en bracht je regelrecht naar Walhalla en gaf je ook nog eens die goede naam die zo belangrijk is, zoals we bij Fehu gezien hebben. Het geven van ringen wordt ook in verband gebracht met het huwelijk en daarom is dit de rune die het huwelijk symboliseert.

Algemene betekenissen

Rechtop: Liefde, partnerschap, delen, geschenken, balans, ruilen, vereniging, verbondenheid.

Omgekeerd: Geen

Mythologische figuur: geen

Opdrachten

 1. Teken/schrijf de rune Gebo een aantal keren en spreek daarbij de naam uit. Uitspraak Geeboo.
 2. Doe iets wat je leuk vindt, iets waar je lol in hebt, waar je plezier in hebt. Hoe voel je je daarna? In welke ‘tijd’ was je? Was je in het verleden, in het heden of in de toekomst?
 3. Schrijf een week lang dagelijks vijf dingen op waar je dankbaar voor bent. Beschrijf hoe je je voelt aan het eind van de week.
 4. Onderzoek een week lang het effect van geven en nemen in je leven. Wanneer je iets moois krijgt, een cadeautje, een lach, een compliment, geef dan iets terug. Wanneer je iets krijgt wat niet zo aardig is, kijk dan of je toch iets aardigs kunt vinden om op te reageren.
 5. Kun je na het lezen van de toelichting, de algemene betekenissen plaatsen?
 6. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Gebo rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Gebo rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Wunjo – vreugde, perfectie, geluk

Wunjo

Wunjo is één van mijn favoriete runen. Wunjo staat voor geluk, voorspoed en succes, mits deze rune rechtop ligt natuurlijk. Wunjo geeft aan dat alles goed gaat, dat een goede afloop verwacht mag worden. Bovenal geeft Wunjo een gevoel van vreugde en verbondenheid met het kosmische geheel.

Wunjo is de laatste rune van de eerste Aett en representeert daarom ook het einde van een cyclus en de voorbereiding op de volgende. Dit is een Rune die aangeeft dat je je goed voelt over jezelf. En dat is nodig voor een positief contact met het universum. Wanneer je in een staat van Wunjo bent, zul je merken dat het leven moeiteloos verloopt, dat alles wat je wenst je gegeven wordt. Probeer niets te grijpen of af te dwingen, maar sta het leven toe zich te ontvouwen. Daarom associeer ik deze rune ook met vertrouwen. Wunjo wordt in verband gebracht met de godin Freya en in die zin is het een rune die duidt op vreugdevolle en liefdevolle relaties. Wunjo wordt ook in verband gebracht met verliefd worden. Wanneer iemand vraagt hoe zijn/haar relatie zich gaat ontwikkelen, dan duidt deze rune erop dat alles zich voorspoedig en vreugdevol zal ontwikkelen, mits je de ontwikkeling gewoon toestaat en niet probeert de situatie ‘in goede banen te leiden’. De kans is groot dat je daar zelf het overzicht niet voor hebt, en wanneer je het geregel overlaat aan het universum ben je veel beter af. En hier komt dan het moeilijke stukje: Terwijl je het universum gewoon haar ‘ding’ laat doen, verblijf jij in een staat van vreugdevol vertrouwen dat alles zich op de best mogelijke manier voor jou zal ontwikkelen.

Waarom mag je hier op vertrouwen? Wunjo betekent volgens de filoloog Jacob Grim ‘perfectie’. Het is goed om je te realiseren dat jij ook perfect bent. We zijn allemaal extensies van de oorspronkelijke, universele bron en we zijn perfect geboren. Om iets anders te denken is onzin. Probeer die perfectie te voelen in jezelf en te zien in anderen. Er kan nog zo veel rottigheid uit iemand komen, zijn of haar kern is perfect. Dit is een belangrijke spirituele boodschap. Daarom noem ik deze rune ook wel de rune van het hart. Werken aan je hartchakra kan je helpen om de energie die bij deze rune hoort te ervaren. Bovendien verhoog je daarmee je algehele energetische trilling enorm.
Algemene betekenissen

Rechtop: Vervulling, succes, glorie, respect, solidariteit, hoop, wensen, saamhorigheid, harmonie, verrukking, gevoel van welzijn, vreugde, perfectie.

Omgekeerd: Mislukking, ellende, verbanning, eenzaamheid, bedwelming, onder invloed zijn van bedwelmende substanties (alcohol en andere drugs), misleidend enthousiasme.

Mythologische figuurFreyaUller

Opdrachten

 1. Teken/schrijf de rune Wunjo een aantal keren en zeg daarbij de naam. Uitspraak: Woenjo.
 2. Wanneer je een situatie hebt die je vervelend vindt, probeer dan eens te visualiseren dat je die situatie in je hart sluit. En terwijl je rustig door gaat met in- en uitademen stel je je voor dat je liefdevolle energie naar de situatie stuurt, net zo lang tot je je weer rustig voelt. Schrijf je ervaring op.
 3. Welke betekenis(sen) geeft Freya aan Wunjo?
 4. Welke betekenis(sen) geeft Uller aan Wunjo?
 5. Kun je na het lezen van de toelichting, de algemene betekenissen plaatsen?
 6. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Wunjo rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Wunjo rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Hagalaz (hagel), een verwoestende natuurkracht

Hagalaz

Hagalaz betekent hagel en wordt gezien als een verwoestende natuurkracht. Er zijn natuurlijk ook hagelbuitjes die niet veel voorstellen, maar dat zijn niet de gebeurtenissen waar de rune Hagalaz op doelt. Een behoorlijke hagelbui is in staat om de gewassen totaal te verwoesten en zelfs kleine dieren te doden. Hagel doet pijn! In die zin duidt Hagalaz op verwoestende en negatieve gebeurtenissen die je leven totaal verstoren. Zo’n gebeurtenis kan net zo onverwachts komen als een Hagelbui en je lijkt er net zo weinig invloed op te hebben. Hagalaz wordt daarom geassocieerd met vertragingen, onderbrekingen, lijden, tegenspoed, ziekte en verwonding. De Hagelbui is kort, maar het kan een tijd duren voordat je de gevolgen te boven bent gekomen. Hagalaz wordt ook wel gezien als de ‘grote wakker schudder’. Je moet het oude loslaten, wil je verder kunnen. Dit heeft te maken met een uitspraak die vaak word toegeschreven aan Albert Einstein maar die hij waarschijnlijk nooit heeft gezegd: “wanneer je blijft doen wat je altijd al deed, je krijgt wat je altijd al had”. De Norn die is verbonden aan Hagalaz is dan ook Urd. Zij is de Norn van het verleden. Laat het verleden los. Je leeft nu! Deze rune wijst je op de noodzaak oude overtuigingen te veranderen. En iedere overtuiging kan veranderd worden, maar het duurt vaak even om een oude overtuiging te vervangen door een nieuwe. Het oude voelt vertrouwd en het nieuwe is onwennig. Daarom is waakzaamheid geboden bij het veranderen van oude overtuigingen, want voor je het weet steken ze weer de kop op. Meadows vergelijkt Hagalaz naar zijn vorm met een regenboog, met een brug tussen de ene wereld en de anderen. In dit geval een brug tussen het zichtbare en het onzichtbare. Bijvoorbeeld tussen je onbewuste gedachten en je bewuste gedachten. Een hagelsteen ziet er uit als een ei, of een zaadje waaruit iets kan gaan groeien. Je dient dat nieuwe begin wel te koesteren en de kans te geven om te groeien. Een ei van ijs sluit prachtig aan bij de Noordse mythologie omdat de Noordse scheppingsmythe aangeeft dat alles begon met Audhumla die Ymir uit het ijs likte.
Algemene betekenissen
Rechtop: Reiniging, zuivering, ruimte voor groei, acceptatie, standvastigheid, gebeurtenissen uit het verleden, loslaten, het onbewuste, testen/ het gevoel hebben getest te worden, destructieve natuurkrachten, chaos, verliezen, onderdak zoeken, onopgeloste zaken, de schuld leggen bij anderen. Nostalgie. Omgekeerd: geen omgekeerde vorm Mythologische figuurDe Norn Urd
Opdrachten

 1. Teken de rune Hagalaz een aantal keren op papier en herhaal de naam om deze in je geheugen te prenten. De uitspraak is Haakalaz. (de a in Ha is lang. De a in gal is korter (zit tussen aa en a in) en de a in az is het kortst. De g wordt uitgesproken als een Duitse g. Dus een soort zachte k.
 2. Neem een probleem of een zorg in gedachten en schrijf in het midden van een blanco vel papier in een of twee woorden wat je probleem of zorg is. Zet daar een cirkel omheen. Noteer nu alle gedachten (angsten, oplossingen) die je hebt over dat probleem, rondom het probleem. Maak je niet druk waar je je gedachten moet zetten, zet ze gewoon op gevoel ergens neer. Bij een volgende rune, komen we op deze oefening terug.
 3. Welke betekenis geeft de Norn Urd aan Hagalaz?
 4. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 5. Kun je na het lezen van de toelichting,  de algemene betekenissen plaatsen?
 6. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Hagalaz interpreteren?
 8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Hagalaz interpreteren?

 

Naudiz – Rune van nood en behoefte

Naudiz

De gebruikelijke betekenis van Naudiz is nood, leed en gebondenheid. Wanneer deze rune wordt getrokken verwijst die vaak op leed in de vorm van pijn, smart en verdriet en ook op tegenspoed en tegenslag. Het zit allemaal niet mee. Naudiz wordt geassocieerd met de Norn Skuld, de Norn van de toekomst. Veel leed wordt veroorzaakt door het lijden dat we vrezen. Leed dat er in het heden niet is, maar wat we in de toekomst wel verwachten. Wanneer we de Wet van Aantrekking er weer bijslepen, kun je ervan op aan dat je dat leed ook zult manifesteren. Wanneer je in een moeilijke situatie verkeerd en je blijft in het heden met je gedachten, dan zul je zien dat je het veel makkelijker hebt en ook makkelijker oplossingen kunt aantrekken dan wanneer je allemaal doemgedachten gaat projecteren op de toekomst. “Wat nu als…?” vragen we onszelf vertwijfeld af. Soms heb je een probleem waar je nu, in het heden, op dit moment gewoon niets aan kunt doen. Doe dan ook niets, geef je wens voor de best mogelijke oplossing door aan het universum, en wacht op een ingeving. Maak je leed niet groter door nu te bedenken wat er morgen zou kunnen gebeuren en misschien helemaal niet gaat gebeuren. Iets wat veel mensen geloven en waar ik ook wel in geloof, is dat je alle gebeurtenissen op je pad ook aankunt. Je krijgt geen lessen voorgeschoteld die je niet aankunt. Vanuit dit idee komen de positievere betekenissen van Naudiz voort zoals ‘innerlijke kracht’ en ‘veerkracht’. Naudiz kan een waarschuwing zijn om je niet in riskante ondernemingen te storten.
Algemene betekenissen

Rechtop: Innerlijke kracht, (innerlijke) bronnen, urgentie, groei, verandering, vastbeslotenheid, weerstand, veerkracht. Lijden, aandoening, behoeftig, bezorgdheid, schuld, lafheid, extremen, beperkingen.

Omgekeerd: Niet omkeerbaar

Mythologische figuurde Norn Skuld (Toekomst)

Opdrachten

 1. Teken de rune Naudiz een aantal keren en zeg daarbij de naam. Uitspraak: Naudiez.
 2. Ga eens een dag lang na hoeveel tijd je kwijt bent met zorgen maken over iets wat in de toekomst zou kunnen gebeuren.
 3. Welke betekenis verleend de Norn Skuld aan Naudiz?
 4. Kun je na het lezen van de toelichting alle algemene betekenissen plaatsen? Zo nee, welke betekenissen niet?
 5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Naudiz interpreteren?
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Naudiz interpreteren?

 

Isa -Rune van Stilstand

Isa

Isa betekent ijs. IJs, zoals we inmiddels weten, is belangrijk in de Noordse mythologie omdat Ymir uit het oerijs is ontstaan en uit hem is onze wereld geschapen. Een ijsvlakte ziet er schitterend uit, maar kan ook gevaarlijk zijn. Is het ijs wel sterk genoeg om ons te dragen? Of is het ijs een onoverkomelijk obstakel? IJs wordt geassocieerd met het noorden en de winter. De winter is niet de juiste tijd om te zaaien, het is beter om te wachten op het voorjaar. Isa duidt wel op een goede tijd om op te ruimen, om zaken te repareren, om voorbereidingen te treffen voor het voorjaar. Ook een goede tijd om uit te rusten, er is toch niets te doen. In mijn beleving betekent Isa in een trekking meestal op een soort van bevroren situatie. Niets komt tot stand. Probeer niet je plannen toch door te zetten, want het heeft geen enkele zin. Bij relatievragen heb je twee mogelijkheden afhankelijk van de soort relatie vraag. Vraagt iemand: is hij/zij ook op mij? Dan betekent Isa nee. Heeft iemand al een relatie en verloopt die wat ijzig en stroefjes, dan betekent Isa dat veel ‘Aloha’ het ijs kan doen smelten. Aloha betekent niet alleen hallo, maar ook liefde. Het Aloha-principe bestaat hieruit dat wanneer je aandacht schenkt aan dat wat goed en mooi is in een relatie je daar meer van krijgt en dat de negatieve dingen gaan verminderen. In mijn blogpost over het Aloha-principe op mijn andere website (tarotstapvoorstap.nl), kun je precies lezen hoe dit werkt. De vorm van Isa doet denken aan de ruggengraat. In die zin kan Isa erop wijzen dat je ruggengraat zou moeten tonen, of je bent zelf te onbuigzaam en zou je wat flexibeler kunnen opstellen. IJs is vaste materie, het is solide. In die zin heeft Isa met het heden te maken. Het heden is het enige wat werkelijk bestaat. Er is alleen maar nu!
Algemene betekenissen

Rechtop: Vertraging, pauze om zaken te overdenken, conserveren, stabiliteit, focus, afstandelijkheid, voltooiing, bekoelde relatie, bedrieglijke schoonheid, verraad, een gevaarlijk pad, restricties, uitstel.Vasthouden wat je zou moeten loslaten.

Omgekeerd: geen omgekeerde betekenis

Mythologische figuurde Norn Verdandi, heden.

Opdrachten

 1. Teken de rune Isa een aantal keren en zeg daarbij de naam. En nu niet denken “deze is makkelijk” die hoef ik niet te oefenen. Doe het maar gewoon, want dan krijg je ‘gevoel’ en ‘begrip’ voor deze rune. Uitspraak: Iesaa.
 2. Als je een relatie hebt die stroef of ijzig is, probeer dan eens het Aloha-Principe toe te passen. Je kunt dit principe toepassen op alle relaties: vrienden, kennissen, familie, collega’s.
 3. Neem het vel papier waarop je je gedachten rondom een probleem hebt gezet ter hand (opdracht 2 bij rune Hagalaz) en omcirkel alle angsten. Schrijf erbij of het een angst is gebaseerd op het verleden of de toekomst. Kijk dan of je angsten uit het verleden aan de toekomst kant hebt geschreven, dus rechts van het probleem. Dit kunnen beperkende overtuigingen zijn. Nu dat je dit inzicht hebt, valt zo’n beperkende overtuiging vaak vanzelf weg.
 4. Welke betekenis verleend de Norn Verdandi aan de rune Isa
 5. Kun je na het lezen van de toelichting, alle gegeven algemene betekenissen plaatsen?
 6. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Isa interpreteren?
 8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Isa interpreteren?

 

Jera – Oogst, 12 maanden, volledige cyclus

Jera

Jera betekent jaar en duidt daarmee op de universele cyclische beweging die in alles aanwezig is. De eerste drie runen uit de Aett van Hagalaz duiden op de 3 aspecten van tijd en deze rune verwijst naar de tijd zelf. Het aardige is dat dit de 12de rune is in de reeks en dat een jaar 12 maanden telt. Jera verwijst ook naar de oogst, naar de resultaten van je handelingen uit het verleden. Over het algemeen beschouw ik deze rune als positief. Je zaait, je verzorgt het zaad op de juiste manier, je laat het groeien en dan komt er een tijd van oogsten. Alles heeft zijn tijd nodig, probeer de dingen niet te overhaasten, maar wanneer je de juiste handelingen hebt verricht, is het resultaat zeker.

Jera doet naar zijn vorm denken aan het Chinese Yin/Yang teken. In die zin duidt deze rune op het huwelijk, de eenwording van Gerda en Frey. Gerda is afgeleid van het Oud-Noorse Ger dat zowel jaar als akker betekent. Jera is de rune van de hoop en belichaamt het idee dat er morgen weer een dag is. Niets staat stil, er is altijd een betere toekomst mogelijk. Het is mogelijk dat deze rune ook met reïncarnatie te maken had. Het idee van reïncarnatie was niet vreemd aan de Germanen want de mythen verhalen dat zowel Balder als Hoder na Ragnarok zullen terugkeren uit de dood om een nieuwe hemel te scheppen.
Algemene betekenissen

Rechtop: een jaar, kringloop, het voorbij gaan van de tijd, overvloed, vervulling, groei, vooruitgang, geduld. Een prijs betalen of een beloning ontvangen voor activiteiten/handelingen uit het verleden. Herhaling van (negatieve) patronen.

Omgekeerd: kan niet omgekeerd worden.

Mythologische figuur: Gerda

Opdrachten

 1. Teken de rune Jera een aantal keren en zeg de naam. Uitspraak: Jeeraa.
 2. In welke cyclus ben je nu? Voor de voortgang van een project is het belangrijk om te weten welk jaargetij het is. Is het tijd om te zaaien of om te wieden, of om te repareren of om te oogsten. Iedere tijd kent zijn eigen handelingen. Is het de tijd om plannen te maken, of om plannen te onderzoeken, is het gewoon tijd voor actie, of voor rust of is het tijd om iets achter je te laten? Bekijk het probleem dat je bij Hagal beschreven hebt in termen van Jera.
 3. Welke betekenis geeft Gerda aan de rune Jera?
 4. Kun je na het lezen van de toelichting, de algemene betekenissen plaatsen?
 5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Jera  interpreteren?
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Jera interpreteren?

 

Eihwaz – Taxus

Eihwaz

Eihwaz betekent taxus. Deze boom is gekoppeld aan de dood. Reeds voor onze jaartelling plantte men taxusbomen op begraafplaatsen. De taxus blijft altijd groen en heeft rode bessen die doen denken aan het levensbloed. Voor de Germanen, evenals voor andere volkeren, symboliseerde de taxus het eeuwige leven. Door de dood bereik je het eeuwige leven. Of dat nu de hemel is van de christenen of het Walhalla van de Vikingen. In die zin symboliseert Eihwaz continuïteit. Een ander aspect van Eihwaz heeft te maken met het hout van de taxus, dat werd beschouwd als het beste hout om handbogen van te maken omdat het sterk, duurzaam en soepel is. In een legging kan Eihwas duiden op het loslaten van het oude zodat er ruimte ontstaat voor iets nieuws. Een ander aspect heeft te maken met transformatie. Dit is de transformatie die in het sjamanisme wordt aangeduid met de Dood van de Sjamaan en heeft te maken met het loslaten en ‘overleven’ van je diepste angsten. Jamie Sams legt dit heel mooi uit bij de Moeder Aarde kaart De Dood van de Sjamaan.

Eiwaz wordt vaak geplaatst vóór Pertho in de runenreeks, waardoor Eiwaz de 13de Rune wordt in de reeks. Dit sluit leuk aan bij de Tarot waar De Dood de 13de kaart is in de Grote Arcana.

Let op: Er is een rune die Ehwaz heet. zonder i. Eihwaz met i betekent taxus. Ehwaz zonder i betekent paard. Om dit te onthouden zie ik in de vorm van Eihwaz, onze ‘i’ terug en dit zou de stam van een boom kunnen zijn. Bij Ehwaz (M-vorm) denk ik aan een paardenrug. Nu is deze wel erg ingebogen, maar dat helpt ook weer om het te onthouden. En op die paardenrug daar moet de ‘i’, als poppetje (berijder) nog op. Dus Ehwaz is zonder i. Het is omslachtig, maar zo onthoud ik dit. Bedenk gerust een beter ezelsbruggetje!
Algemene betekenissen

Rechtop: uithoudingsvermogen, initiatie, verandering, bewustzijn, verdediging, spiritualiteit, kracht. wedergeboorte, betrouwbaarheid, dood, verlies, verwarring, hysterie.

Omgekeerd: kan niet omgekeerd worden.

Mythologische figuur: geen

Opdrachten

 1. Teken Eihwaz een aantal keren en zeg de naam. Uitspraak: Ei-waz. De h moet eigenlijk ook uitgesproken worden. Het is een hele zachte g, een soort zucht.
 2. Lees de Dood van de Sjamaan en beschrijf hoe dat van toepassing is op de rune Eihwaz.
 3. Kun je uit eigen ervaring putten om deze rune te beschrijven? Het hoeft geen wereldschokkende gebeurtenis te zijn, maar je hebt vast wel eens een periode achter je gelaten waardoor er ruimte kwam voor iets nieuws.
 4. Kun je na het lezen van de toelichting, de algemene betekenissen plaatsen?
 5. Welke algemene betekenissen zou je aan het rijtje willen toevoegen?
 6. Zou je betekenissen willen schrappen?
 7. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze Rune te kunnen onthouden.
 8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Eihwaz interpreteren?
 9. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Eihwaz interpreteren?

>> Pertho

 

Pertho – kans

Pertho vind ik de leukste rune. Deze rune doet me denken aan Bamboe 8 uit het Mahjongspel (The fortune teller’s Mah Jongg, Derek Walters). Bamboe 8 duidt op een volkomen onverwachte gebeurtenis. Een gebeurtenis die zo onvoorspelbaar is dat je die echt niet zelf had kunnen bedenken. Dus wat je ook bedenkt dat het zou kunnen zijn, dat is het niet. Uit het Angelsaksische runengedicht blijkt dat Pertho iets te maken heeft met een leuk tijdverdrijf. “Peorth is een bron van recreatie en amusement voor de edelen, waar strijders onbezorgd samen zitten in de eetzaal.”

Wat het woord Pertho betekent weten we niet. Algemeen wordt aangenomen dat Pertho te maken heeft met een spel en zou kunnen duiden op een dobbelbeker of een speelstuk. Pertho duidt daarom op een kansspel en is symbolisch voor het lot, het onverwachte, het onvoorspelbare. Lijkt Naudiz onontkoombaar, Pertho biedt de mogelijkheid door de mazen van het net te glippen. De meest gebruikte betekenis van Pertho rechtop is dat je onverwachte kansen krijgt aangeboden, maar je moet ze wel zien en gebruiken. Je moet een ‘kansje wagen’, risico durven nemen. Pertho omgekeerd duidt erop dat je op het verkeerde paard wedt, dat je te veel risico’s neemt en geen goede basis hebt gelegd. Ik zie in Pertho de achterpoten van een kikker en dit geeft aan dat je een sprong kan maken. Dit is een kans op je levenspad, die, mits gezien en gebruikt, je ineens een stuk verder kan helpen. Het is dus eigenlijk een zeer gunstige rune. Ligt Pertho omgekeerd, dan is het misschien beter om je snel terug te trekken in je veilige modderpoel.
Algemene betekenissen

Rechtop: Het lot, amusement, spelen van een spel, succes, op creatieve wijze een probleem op lossen of de oplossing aangereikt krijgen uit onverwachte hoek. Verborgen talenten. Waag het erop.

Omgekeerd: Misleiding, fantasieën, mislukking, geheimen, dat wat verborgen is, krachten waar je geen invloed op hebt. Trek je terug en wacht op een beter moment.

Mythologische figuur: geen

 Opdrachten

 1. Teken de rune Pertho en zeg de naam. Uitspraak Per-thoo. De th wordt uitgesproken als in het Engelse ‘the’.
 2. Beschrijf een positief “Pertho-moment” uit je eigen leven en een negatief ‘Pertho-moment”.
 3. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 4. Kun je na het lezen van de toelichting de algemene betekenissen plaatsen?
 5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Pertho rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Pertho rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Algiz – Bescherming, een eland

In het Proto-Scandinavisch zijn er twee klanken die niet aan het begin van een woord voorkomen. Dit is de klank ‘ng’ (zoals in ring en in de rune Ingwaz) en Algiz een soort rollende R klank die alleen aan het eind van een woord voorkomt. Taal is nu eenmaal aan verandering onderhevig en klanken verdwijnen. Deze R-klank kennen we niet meer. De ‘ng’ kennen we nog steeds. Filologen schrijven in transcripties van runen een hoofdletter R voor Algiz om onderscheid te maken met de r van raido. Runenmeesters zijn Algiz gaan gebruiken als een z-klank. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat Algiz in het Angelsaksische runengedicht wordt aangeduid als Eolh-secg. De ‘cg’ klank van het woord secg lijkt inderdaad op een z. (modern Engels – sedge, betekent Zegge (plantkundige aanduiding voor grasachtige moerasplanten waaronder ook papyrus valt).

De rune Algiz betekent Eland en de vorm van Algiz suggereert het gewei van een eland. Je kunt er ook een ‘afwerende hand’ in zien of   een boom die met zijn takken naar de hemel reikt. Een kruising of driesprong is ook mogelijk. Je bewandelt een pad en ineens is het mogelijk om linksaf te slaan, of rechtsaf, of toch maar gewoon rechtdoor?

Algiz werd gezien als een bescherming en succes voor jagers. Tegenwoordig zien we Algiz als een rune voor succes wanneer je iets najaagt. Wat dan ook.

Algiz doet door zijn vorm denken aan het reiken naar de hemel (takken van een boom), een afwerende hand, het gewei van een eland.

Algiz is een krachtige, beschermende rune, waarmee je de ruimte om je heen kunt beschermen, reinigen en vrij kunt houden van schadelijke invloeden. Door het reiken naar de hemel is het mogelijk contact te maken met het Hogere, waaruit nieuwe inzichten en leiding kunnen voortvloeien. De omgekeerde rune doet denken aan het stevig geworteld zijn in de aarde en is daarom ook een krachtige rune om jezelf te gronden. Door omgekeerd en rechtop samen te voegen word je een verbinding tussen hemel en aarde. Hierdoor is het ook mogelijk om te helen en beter in staat te zijn je gedachten te manifesteren. Dit is een belangrijke rune om contact te maken met alle andere runen of met het runensysteem als geheel. Door je te richten op Algiz, zullen de runen met je gaan spreken. Ze zullen zich als vanzelf aandienen en hun betekenissen aan jou kenbaar maken.

Door deze rune uit te beelden met je lichaam is het mogelijk tot allerlei nieuwe inzichten te komen, hetzij m.b.t. een specifiek probleem, hetzij met betrekking tot deze rune of andere runen.

Je kunt een afbeelding van deze rune ophangen in ruimtes die energetisch niet goed voelen.

Je kunt deze rune ook gebruiken bij Reikibehandelingen door dit symbool met de hand te tekenen boven een geblokkeerde plek. Je zult zien dat de Reiki dan beter gaat stromen.

Algemene betekenissen

Rechtop: Bescherming, verdediging, het afweren van negatieve krachten, schild, hulp. Succes bij het jagen. Gevoel beschermd te worden (door bijv. beschermengel).

Omgekeerd: kwetsbaarheid, gevaar, iets doen wat verboden is.

Mythologische figuurHeimdall in zijn rol als wachter.

Opdrachten

 1. Teken de rune Algiz en zeg de naam. Uitspraak Al-giez.
 2. Ga staan en stel je voor dat je een boom bent die met zijn takken naar de hemel reikt en met zijn wortels stevig geworteld is in de aarde. Hoe voelt dat? Hang nu in gedachten een briefje in de takken van de boom waarin je vraagt om een inzicht hoe je je “Hagal-probleem” kunt oplossen. Wanneer dat probleem inmiddels is opgelost, neem je een andere vraag. En laat het probleem dan los in de wetenschap dat je in de komende 24 uur antwoord krijgt op je vraag.
 3. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 4. Kun je na het lezen van mijn toelichting alle gegeven algemene betekenissen plaatsen?
 5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Algiz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Algiz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

>> Sowulo

De Zon (Duits – die Sonne) is vrouwelijk in het Germaanse gedachtegoed en de Maan mannelijk. In het westerse denken, gebaseerd op de oude Grieken is de Zon mannelijk en werd de Zon gelijkgesteld aan de hoogste godheid. In het Germaanse gedachtegoed is dat niet het geval. De zon, de maan en de sterren zijn door Odin geschapen, die vonken uit Muspelheim opving en aan het hemelgewelf plaatste (de schedel van de reus Ymir). In de Edda wordt voor de zon meestal het persoonlijk voornaamwoord ‘zij’ gebruikt maar soms ook het woordje ‘hij’. Waarschijnlijk hadden onze Germaanse voorouders dus helemaal niet het idee dat de Zon vrouwelijk was, maar eerder zowel vrouwelijk als mannelijk.

De zon geeft ons warmte en voor de Noordse volken was die warmte van de zon een vrouwelijke, koesterende warmte, waardoor de gewassen konden groeien. Het is dus niet zo vreemd dat de Zon in de Noordse mythologie gezien wordt als een godin. Deze godin, Sunna genaamd, trok dagelijks in haar strijdwagen de zon langs de hemel. Haar zonnewagen werd getrokken door twee paarden of door twee oerossen. Net zoals haar broer De Maan werd zij achtervolgd door een Wolf (Sköll). Wanneer Ragnarok (het eind der tijden), plaatsvindt zal de wolf haar inhalen en opslokken. Er zal echter een nieuwe wereld ontstaan, waarin de dochter van Sunna aan de hemel zal stralen.

De betekenissen van Sowulo zijn verbonden met de eigenschappen die aan de zon worden toegeschreven. Sowulo geeft warmte waardoor dingen kunnen groeien. Alles is goed wanneer de Zon iedere dag opkomt en haar normale route langs de hemel volgt. In die zin is Sowulo ook een geruststelling en een verwijzing naar de normale cycli in de natuur. De zon komt op, de zon gaat onder, de zon komt weer op. Zo moet het zijn. Sowulo is ook de rune van het licht. In het licht van de zon zijn dingen minder eng dan in het licht van de maan. Je kunt bij zonlicht alles goed zien. In dit opzicht wijst Sowulo ook op inzicht en dingen in het juiste daglicht zetten. Sowulo biedt je de mogelijkheid dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. De zon is ook volledig onpartijdig. Zij komt op voor iedereen en nog gratis ook. Hieruit wordt de betekenis afgeleid om vrijgevig te zijn zoals de zon.

Sowulo en Wunjo zijn de twee runen die te maken hebben met Vreugde. Van Sowulo wordt gezegd dat zij een hogere vorm van vreugde vertegenwoordigt. De vreugde van Wunjo heeft vaak te maken met iets bereiken. De vreugde van Sowulo is de vreugde die we associëren met luieren in de zon op een mooie, warme zomerdag.

Sowulo is niet omkeerbaar maar Sowulo heeft wel een negatieve kant. Sowulo duidt op een sterke, krachtige positieve levenskracht en –energie. Te veel Sowulo kan leidde tot droogte en opbranden. Te weinig kan duiden op een gebrek aan levendigheid en warmte.

Algemene betekenissen

Rechtop: Goede gezondheid, succes, levensenergie, helderheid, begrip, optimisme, zelfvertrouwen of overmoedig. Burn-out. Dankbaarheid. Vreugde. Warmte. Hartelijkheid.

Omgekeerd: Niet omkeerbaar

Mythologische figuur: godin Sunna

 Opdrachten

 1. Teken de rune Sowulo en zeg de naam: Soo-woe-loo.
 2. Kun je je een ‘sowulo-moment’ herinneren? Had je op dat ‘sowulo-moment’ veel of weinig gedachten?
 3. Welke betekenis(sen) geeft de godin Sunna aan de rune Sowulo?.
 4. Kun je na het lezen van de toelichting alle gegeven algemene betekenissen plaatsen?
 5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Sowulo interpreteren?
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Sowulo interpreteren?

>> Teiwaz

 

Teiwaz: strijd, rechtvaardigheid

De rune Teiwaz wordt in verband gebracht met de god Tyr. Tyr is zo’n god waarover weinig bekend is en omdat hij in de runenreeks een belangrijke rol lijkt te spelen, wordt er veel over hem gespeculeerd, zodat je niet meer weet wat waar is en wat niet. Hij wordt vaak in verband gebracht met de Romeinse god Mars, maar dit is niet juist en is een vervorming die er door de Romeinse geschiedschrijvers is ingeslopen. De Romeinse geschiedschrijvers beschreven de Noordse goden in termen van hun eigen goden, want dat maakte het allemaal wat makkelijker te begrijpen. De oude Germanen deden dat zelf natuurlijk niet.

Wat we weten over Tyr is dat hij erg dapper was en bereid was om zijn hand te offeren voor het welzijn van het grotere geheel. Niemand anders was bereid dit te doen, ook Odin niet. (zie mythologiebijlage: Hoe Fenrir werd geketend). Gerechtigheid stond bij Tyr hoog in het vaandel.

De vorm van de rune Teiwaz doet denken aan een pijl of een speer en is duidelijk een symbool van mannelijke kracht. Kenneth Meadows ziet in deze rune de mannelijke penis (rechte stokje) die bij de vrouw binnendringt. De bovenkant van de pijl (de twee schuine stokjes) ziet hij als de gespreide benen van de vrouw. Je moet er maar opkomen! Dit beeld past wel bij de betekenissen ‘doordringen’ en ‘bevruchten’ van deze rune.

Een pijl heeft te maken met het raken van een doel en daar komt de betekenis doelgerichtheid vandaan. Om je doel te bereiken is het nodig om je te concentreren op dat doel en dingen die niet zo belangrijk zijn ‘op te offeren’. Stel dat je bezig bent met het opzetten van een bedrijf of je studeert naast je werk. Hier gaat veel tijd inzitten waardoor je andere dingen moet laten vallen. Deze rune geeft dus vaak aan dat het belangrijk is om je te richten op hoofdzaken en niet te verzanden in bijzaken.

Tyr stond bekend als uiterst rechtvaardig en wordt in verband gebracht met orde en gezag. Daarom is dit de rune van de strijdmachten, politie en het recht. Dit past bij de pijl in die zin dat hij ‘rechtlijnig’ is in zijn denken. Van Tyr wordt vaak gezegd dat hij de god van de oorlog is (door die verwarring met Mars), maar alle Asen waren oorlogszuchtig. Het zijn de verschillen die belangrijk zijn. Odin was diplomatisch en wilde graag winnen door slimmigheid en eigen belang stond meestal voorop bij hem. Hij deed nooit fysiek mee aan veldslagen maar bemoeide zich ermee door via magie dan weer de ene partij te bevoorrechten en dan weer de andere. Je kunt hem zien als een voorloper van onze moderne politici. Thor was vooral begaan met de zwakkeren en voerde oorlog om de zwakkeren te beschermen. Tyr keek naar goed en kwaad. Het kwade moest gestraft. Hij maakte geen onderscheid naar persoon, voor iedereen golden dezelfde regels. Odin helpt je wanneer het hem zo uitkomt of wanneer hij denkt dat dat wel grappig is om een ander een poets te bakken. Thor zal je helpen bij persoonlijke problemen wanneer je oprecht om zijn hulp vraagt. Tyr zal je helpen wanneer je werkelijk een rechtvaardige uitkomst voor ogen hebt, dus bijvoorbeeld in conflictsituaties met anderen.

Wanneer je deze rune trekt kun je kijken welke richting de pijl wijst voor meer informatie. Naar boven, of naar rechts kan duiden op naar buiten gerichte energie. Naar beneden of naar links kan duiden op naar binnen gerichte energie. De pijl kan ook direct wijzen naar een andere rune in het legpatroon, waardoor die andere rune meer nadruk krijgt.

Algemene betekenissen

Rechtop: Wetten, orde, rechtvaardigheid, dapperheid, eerlijkheid, zegevieren, overwinnen, mannelijkheid, moed, doelgerichtheid, doordringen, bevruchten, kracht, aanwijzing waar je aandacht op te richten.

Omgekeerd: Oorlog, verslagen worden, de prijs betalen voor fouten/misdaden, iets opofferen of een offer brengen, oneerlijkheid, lafheid.

Mythologische figuurde god Tyr

Opdrachten

 1. Teken de rune Teiwaz en zeg de naam: Tei-waz.
 2. Waarop, op welk doel, ben jij op dit punt in je leven het sterkst gericht? Ben je wel op een doel gericht of ben je op een probleem gericht?
 3. Welke betekenis(sen) geeft de god Tyr aan de rune Teiwaz?
 4. Kun je na het lezen van de toelichting alle algemene betekenissen plaatsen?
 5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Teiwaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Teiwaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Berkana – berk, vruchtbaarheid

Berkana betekent berk. De berk werd vanwege de witte bast geassocieerd met de maan. We hebben gezien dat Tyr het mannelijke principe vertegenwoordigde. De rune Berkana is zijn vrouwelijke tegenhanger.

De berk werd vaak gezien als de mooiste onder de bomen. Met haar lichtgroene bladeren en witte bast vertegenwoordigde zij als het ware het ideaal beeld van de Scandinavische vrouw. Blond, slank en toch veerkrachtig, en bovendien winterhard.

Berken houden zich goed staande tot aan de sneeuwgrens en voorbij de sneeuwgrens kunnen ze ook overleven maar dan in struikvorm.

De energie van een berk is veel vriendelijker dan de energie van een dennenboom. Wanneer je de mogelijkheid hebt om door een bos te lopen met veel berken en dan door een bos met veel naaldbomen zal het je zeker opvallen dat een berkenbos een hele andere energie uitstraalt.

Van de berk werd de bast gebruikt voor dakbedekking en om andere voorwerpen van te maken. Berkenbladeren werden gebruikt op wonden om ontstekingen tegen te gaan.

Van berkenbladeren kon ook thee gezet worden die bijzonder vochtafdrijvend is en waarvan men hoopte dat je zo ook ziekten kon verdrijven.

Omdat de berk een van de eerste bomen is die in de lente weer bladeren krijgt werd de berk geassocieerd met lente, vernieuwing en vruchtbaarheid.

Een berk is een snel groeiende boom. Het is mogelijk dat de rune Berkana aangeeft dat er een enorme groei te verwachten is waardoor je in een stroomversnelling terecht kunt komen die nauwelijks bij te houden is.

De vorm van Berkana doet denken aan de borsten van een vrouw en heeft daarom te maken met het moederlijke, het koesterende en het voeden. Met name van pril leven. Je kunt hierbij denken aan baby’s en jonge dieren, maar ook aan een pas opgezet bedrijf of een studie of baan waaraan je net bent begonnen.

Algemene betekenissen

Rechtop: Vruchtbaarheid, vrouw, vrouwelijkheid, liefde, geboorte, voortplanting, groei, genezing, samenwerking, verjonging, kinderen. Een nieuwe start. Vrouwenzaken of specifiek vrouwelijke eigenschappen of lichaamsgesteldheden.

Omgekeerd: geheimzinnigheid, insluiting, onvolwassen gedrag, wellust, verlatenheid.

Mythologische figuur: Mogelijk de vrouw van Tyr. Helaas weten we niets van haar.

Opdrachten

 1. Teken de rune Berkana een aantal keren en zeg de naam: Ber-kaa-naa.
 2. Kijk eens een week lang waarmee je jezelf voedt. Kijk naar het fysieke voedsel dat je tot je neemt, maar ook het geestelijk voedsel.
 3. Welke betekenis(sen) geeft de Berk aan de rune Berkana?
 4. Kun je na het lezen van de toelichting alle algemene betekenissen plaatsen? Zo nee, welke betekenissen niet?
 5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Berkana rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Berkana rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Ehwaz – paard

Ehwaz betekent paard. Paarden werden gewaardeerd om hun kracht, snelheid en loyaliteit. Een paard en zijn ruiter worden gezien als een eenheid. Het zijn afzonderlijke entiteiten die goed kunnen samenwerken en samen veel tot stand kunnen brengen. Een mens is een paard alleen de baas, omdat het paard dat toestaat. Tussen een goed ‘paard en ruiter’- team is wederzijds vertrouwen.

Het bekendste paard uit de Germaanse mythologie is Sleipnir, het paard van Odin. Hij was de snelste van alle paarden. Hij was in staat over water te lopen en tussen de werelden te reizen. In die zin duidt deze rune ook op een innerlijke reis en wordt Ehwas in verband gebracht met sjamanistische vormen van reizen naar bijvoorbeeld de onderwereld om verloren zielsdelen van mensen op te sporen en weer terug te brengen.

Ehwaz duidt op samenwerking en een eenheidsgevoel met alles om ons heen. Met mensen, dieren, de natuur. Ehwaz duidt in deze zin ook op de reis terug naar de oorspronkelijke eenheid, waar we nog steeds deel van uitmaken, ook al hebben we het gevoel een afgescheiden eenheid te zijn. In die zin kan Ehwaz verwijzen naar het heilige huwelijk van de alchemisten.

Ehwaz duidt volgens mij op de samenwerking tussen Midden Zelf en Lager Zelf.

Wanneer je deze rune trekt is het belangrijk om te kijken naar de vraag. Betreft het een alledaagse vraag dan zal een alledaagse betekenis in verband met een partnerschap van toepassing zijn. Is de vraag meer spiritueel van aard, dan kan deze rune duiden op het partnerschap met je Lager Zelf.

Algemene betekenissen

Rechtop: Partnerschap, samenwerking, verbintenissen, huwelijk, instinct, vooruitgang, vertrouwen, loyaliteit, aanpassingsvermogen.

Omgekeerd: Verraad, scheiding, gebrek aan richting, roekeloze haast.

Mythologische figuur: Sleipnir, het magisch paard van Odin

Opdrachten

 1. Teken de rune Ehwaz een aantal keren en spreek de naam uit: Eg-waz. Dit is weer zo’n zachte klank tussen g en h in, die klinkt als een zucht.
 2. Maak contact met je Lager Zelf en kijk eens een week lang hoe je Lager Zelf betrokken is bij je activiteiten en rustmomenten.
 3. Welke betekenis(sen) geeft Sleipnir aan de rune Ehwaz?
 4. Kun je na het lezen van de toelichting alle gegeven betekenissen plaatsen?
 5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Ehwaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Ehwaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Let op: er is ook een rune Eiwaz. Met een i, na de eerst E.

Eiwaz met i betekent taxus. Dit is een boom en de i kun je zien als de stam van een boom. Dus Eihwaz heeft een i. Ehwaz ziet eruit als een M. Je zou hier een ingezakte paardenrug in kunnen zien. De ruiter zou je erop kunnen zetten als een i. Maar die zit er dus niet op en daarom geen i in het paard Ehwaz. Zo onthoud ik dit, maar bedenk gerust je eigen geheugensteuntje.

 

Mannaz – Man, mens, mensheid

Het woord Mannaz betekent man, mens en mensheid.

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus heeft omstreeks 80 n.chr. in zijn Germania het een en ander opgeschreven over de stammen ten noorden van de Rijn, hun gebruiken en gewoonten. Hij zegt dat de Germanen in hun liederen een god vereerde die Tuisto wordt genoemd. Deze god was uit de aarde geboren. Hij had een zoon Mannus en Mannus had weer drie zonen, die ieder hun naam hebben verleend aan een Germaanse stam. Dit waren de Ingaevones, Herminones en de Istaevones. Zo kregen de Germanen een goddelijke oorsprong en is Mannus de eerste mens. Er wordt ook wel eens gedacht dat met Teiwaz niet de god Tyr bedoelt wordt, maar deze god Tuisto, de vader van Mannus.

De rune Mannaz wijst erop dat de mens een goddelijk, spiritueel wezen is. Dit is de rune die terugverwijst naar Het Zelf en naar het leren kennen van jezelf. Mannaz is een dubbele wunjo in spiegelbeeld. Dit verwijst ernaar dat andere mensen fungeren als spiegels voor onszelf om onszelf te leren kennen, maar duidt ook op eenwording, het heilige huwelijk van de alchemisten, om ware vreugde te kunnen ervaren.

De Rune Mannaz verwijst ook naar het ego. In een trekking kan deze rune dus aangeven dat je ego aan het opspelen is, dat iets niet werkelijk belangrijk is in het grotere geheel, maar dat je ego gelijk wil krijgen. Het is ook mogelijk dat wanneer je alle runen werpt dat de runen die het dichts bij Mannaz liggen iets vertellen over wat nu belangrijk voor je is en de runen die wat verder weg liggen minder belangrijk zijn of later pas belangrijk worden.

Omgekeerde Mannaz kan wijzen op een gebrek aan zelfkennis, maar kan ook een ‘vijand’ aanwijzen.

Algemene betekenissen

Rechtop: De mensheid, intelligentie, de rede, sociale structuren, houding ten opzichte van anderen, houding van anderen ten opzichte van jou, bewustzijn en de ontwikkeling daarvan, het zelf, het ego, zelfkennis, de mens als spiritueel wezen.

Omgekeerd: arrogantie, gebrek aan zelfkennis, een vijand (of vijanden), vijandige houding.

Mythologische figuur: Mannus

Opdrachten

 1. Teken de rune Mannaz en zeg de naam: Man-naz
 2. Welke betekenis(sen) geeft Mannus aan de rune Mannaz?
 3. Kun je na het lezen van de toelichting de algemene betekenissen plaatsen?
 4. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 5. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Mannaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Mannaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Laguz – Water

Laguz betekent water. Water is voor iedereen van levensbelang. Volgens de Germaanse scheppingsmythe werden levende wezens uit het ijs gelikt door Audhumbla, de oerkoe. Dit doet toch wel denken aan het feit dat we grotendeels uit water bestaan, maar dan in een ‘bevroren’ ofwel solide verschijningsvorm. De Rune Laguz is mogelijk een verwijzing naar de oersoep en levensenergie.

In die zin duidt Laguz op de ongevormde, oneindige mogelijkheden die zich kunnen manifesteren. Laguz representeert het nog ongeboren nageslacht. We zullen zien dat de volgende rune (Inguz), te maken heeft met het verwekte nageslacht, met die mogelijkheden die zich gemanifesteerd hebben in de fysieke wereld. In een trekking kan Laguz duiden op oneindige mogelijkheden.

De Germaanse volkeren die aan de zee woonden maar ook de stammen die aan rivieren woonden waren gewend om het water op te gaan. Om te reizen of om te vissen. Water bevat voedsel. In de zin van ongemanifesteerde mogelijkheden, kun je dit voedsel zien als ideeën. Daarom heeft Laguz ook te maken met intuïtie en creativiteit. Over water reizen duidt op met de stroom meegaan, maar ook op de onvoorspelbaarheid van water. Reizen over water was vaak een hachelijke onderneming. Sterke golfslag en stromingen konden een boot totaal onbestuurbaar maken en de mensen op de boot voelde zich overgeleverd aan de goden die het element water regeerden. Vissers riepen Thor aan om hen te beschermen op zee en voor een goede vangst werden Njord en Frey ook aangeroepen. Wanneer een schip verging werd er gezegd dat Aegir het tussen zijn kaken had vernietigd. Zijn mooie vrouw Ran ving verdronken zeelieden in haar netten en bracht ze naar haar onderwaterdomein. Ran en Aegir hadden negen dochters. Deze dochters symboliseren de verschillende soorten golven van de zee. Een van de Germaanse mythen verhaalt hoe Odin sliep met alle negen dochters tegelijkertijd en hieruit werd Heimdall geboren.

Aegir wordt vaak voorgesteld als god van de zee, maar in feite is dat niet juist. Hij was geen god maar een reus. Hoewel de Asen en de Wanen met de meeste reuzen ruzie zochten waren ze goed bevriend met Aegir en Ran. De naam Aegir betekent bierbrouwer. Misschien omdat het schuim van de golven aan bier doet denken? In ieder geval stond hij bekend om zijn gastvrijheid en de Germaanse goden kwamen graag bij hem op bezoek om van zijn bier te genieten.

Er blijkt uit niets dat Aegir en Ran het op zeelieden hadden gemunt of dat zeevaarders dachten dat dat zo was. De verdrinkingsdood was een altijd aanwezige mogelijkheid. Geen enkele verstandige zeeman ging de zee op zonder eerst een muntje te offeren aan de zee of een muntje bij zich te dragen voor het geval hij zou verdrinken. Wanneer iemand verdronk, kon hij er zeker van zijn dat Aegir en Ran hem aller hartelijkst zouden ontvangen en mocht hij deelnemen aan de feesten in hun hallen en het was niet meer dan beleefd dan voor die gastvrijheid iets terug te doen. Vandaar dat muntje. Na verloop van tijd werden mensen die verdronken waren doorgestuurd naar Helheim, het rijk van de doden.

Algemene betekenissen

Rechtop: Ongemanifesteerde mogelijkheden, oneindige mogelijkheden, intuïtie, creativiteit, met de stroom meegaan, flexibiliteit. Voorbereid zijn op het ergste. Voorzorgsmaatregelen treffen. Emoties. Liefdevolle gevoelens. Hartelijkheid.

Omgekeerd: Tegen de stroom inzwemmen, afgesloten zijn van je intuïtie, de mogelijkheden niet zien. Niet goed voorbereid zijn.

Mythologische figuur: Thor, Njord, Freya en Frey, Aegir en Ran

Opdrachten

 1. Teken de rune Laguz en zeg de naam: Laa-goez. De g zoals in het Duits.
 2. Welke betekenis(sen) geeft Njord aan de rune Laguz?
 3. Kun je na het lezen van de toelichting de algemene betekenissen plaatsen?
 4. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 5. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Laguz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Laguz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Inguz – De god Ing

Ing is weer zo’n Noordse god waarover weinig bekend is. Hij wordt soms geassocieerd met Frey en iedereen ziet Inguz dan ook als een rune die op een of andere manier te maken heeft met vruchtbaarheid. De uitgang –ing werd in het oud-Engels gebruikt om aan te geven dat iemand ‘de zoon van’ is. Dus Janing is de zoon van Jan. Deze rune heeft daarom te maken met familiebanden en voortbestaan door voortplanting. In bredere zin zou je kunnen zeggen dat wanneer je deze rune trekt dit te maken heeft met het voortbestaan, het voortduren van iets. Dit kan duiden op een bedrijf maar ook op een relatie. Ing wordt ook in verband gebracht met een van de zonen van Mannus.

Een belangrijk aspect van Inguz is mogelijk het terugkerende motief in Germaanse mythen dat een held van over zee bij een stam aankomt en op vreedzame wijze weet op te klimmen naar de top. Hij weet die stam door zijn uitstekende kwaliteiten tot bloei te brengen. Wanneer deze held sterft wordt zijn lichaam de zee weer op gestuurd in een schip beladen met geschenken en nuttige zaken, zoals wapens. Hij wordt als het ware teruggestuurd naar waar hij vandaan kwam. Door het beeld van de vreemdeling die in een ander land aankomt, duidt deze rune ook op integratie, met de mogelijke verwijzing naar de noodzaak om nieuwe patronen te verinnerlijken.

Gezien de voorgaande rune (Mannaz) waarin wordt aangegeven dat we uit god zijn voortgekomen, kan deze rune erop wijzen dat we tijdelijk een menselijke ervaring hebben, zo goed mogelijk onze best dienen te doen, en dan weer terugkeren waar we vandaan kwamen (in een bootje teruggestuurd worden) en in feite eeuwig levende wezens zijn. Anderzijds is het ook mogelijk dat Ingwaz verwijst naar familiebanden en erfelijkheid. In dit verband is het interessant dat Ing behalve als een ruitje ook vaak geschreven wordt als 2 X-jes boven elkaar, wat enige gelijkenis vertoont met de dubbele helix van het DNA-molecuul.

Door de betekenis kinderen heeft deze rune ook de betekenis ‘verwachtingen’. We verwachten van alles van onze kinderen, maar ook van anderen om ons heen. Vaak hebben we dezelfde ‘verwachtingen’ of gedachtepatronen die onze ouders ook hadden. We passen daardoor in het familieplaatje.

Algemene betekenissen

Rechtop: Seksualiteit, lust, vruchtbaarheid, landbouw, deugd, vrede, overvloed, kinderen. Integratie. Verwachtingen. In negatieve zin: onvolwassenheid.

Omgekeerd: Heeft geen omgekeerde vorm

Mythologische figuur: de god Frey, Ing

Opdrachten

 1. Teken de rune Inguz en zeg de naam: Ing-goez (de tweede g zoals in het Duits).
 2. Welke betekenis(sen) geeft Frey aan de rune Inguz?
 3. Welke betekenis(sen) geeft Ing aan de rune Inguz
 4. Kun je na het lezen van de toelichting alle gegeven algemene betekenissen plaatsen?
 5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze Rune te kunnen onthouden.
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Inguz  interpreteren?
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Inguz  interpreteren?

 

Othila –  Erfland, grondbezit

Het woord Othila betekent allodium en verwijst naar een vrij erfgoed. Dit  in tegenstelling tot een feodum (leengoed), waarbij iemand land in leen heeft van de eigenaar (de leenheer). Het verschil is dat feodaal land niet overerfbaar is. Wanneer iemand met land ‘in leen’ sterft, vervalt ‘de leen’ en gaat die weer over op de eigenaar die het naar believen aan iemand anders kan ‘lenen’. Allodiaal land is eigen grondbezit waarop geen verplichtingen rusten. Land werd eigen bezit door het heel lang in de familie te hebben.

Families die zich allodiaal bezit konden veroorloven waren vaak rijk en machtig en konden zichzelf beschermen. Daarom wordt Othila ook vaak gezien als de rune van de adel.

De belangrijkste betekenis van de rune Othila is echter dat het belangrijk is dingen te doen in je leven waar je achter-achterkleinkinderen iets aan hebben. Wanneer we kijken naar de bijbel dan zien we dat wanneer iemand een zonde (bijvoorbeeld een moord) begaat, deze zonde gevoeld wordt tot in de 7de generatie. Bert Hellinger, de grondlegger van Familieopstelling, zegt dat uit familieopstellingen duidelijk blijkt dat dit het geval is. De Germanen hadden een geloof in hamingja. Sommige mensen lijken geboren voor geluk. Dit geluk straalde ook af op hun omgeving. Een vorst met veel hamingja leidt zijn volk naar de overwinning op het slagveld, zijn akkers brengen graan in overvloed voort. Net zoals je leven beïnvloed wordt door de zonden van je voorouders, kan het hamingja van je voorouders ook op je overgaan. Het is dus aan iedereen om zijn karakter te stalen, om altijd weer het goede te doen, om hamingja op te bouwen voor het nageslacht.

Algemene betekenissen

Rechtop: familie, erfgoed, clan, thuis, erfenis, patriottisme, natuurwetten, iets van de grond af opbouwen, belangrijke normen en waarden waar je je zeer aan hecht en op bouwt.

Omgekeerd: Racisme, hebberigheid, klein burgerlijkheid.

Mythologische figuur:

Opdrachten

 1. Teken de rune een aantal keren en zeg de naam: Oo-thie-la. th als in het Engels.
 2. Wat is hamingja?
 3. Hoe staat het met je eigen hamingja? Ken je iemand waarvan je zou zeggen dat die veel Hamingja heeft? Straalt die Hamingja ook op jou over?
 4. Freya Aswynn merkt op dat Othila eruit ziet als een combinatie van de Rune Inguz met Gebo. Licht toe wat deze twee runen met Othila te maken hebben.
 5. Kun je na het lezen van de toelichting alle algemene betekenissen plaatsen? Zo nee, welke betekenissen niet?
 6. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Othila rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Othila rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

 

Dagaz – Dag

Dagaz betekent dag en in het verlengde daarvan ‘het heden’. Vandaag is het enige moment dat je hebt. Wanneer je je het verleden herinnert, gebeurt dat nu. Wanneer je je de toekomst voorstelt, gebeurt dat ook in het heden. Het heden is echt het enige moment dat je hebt.

Pluk de dag, je weet nooit wanneer het afgelopen is. We denken wel dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar er zijn zat mensen die het ene moment nog volop in het leven stonden en het volgende moment ineens niet meer. Voor onze Oud-Germaanse voorouders die leefden in het tijd dat het leven veel gevaarlijker was dan nu, was de dood een gebeurtenis die om iedere hoek op de loer leek te liggen. Dit spoorde hen aan om ieder moment ten volle te leven; te genieten en hun dromen na te jagen.

Dagaz heeft verwantschap met zowel Jera als Kenaz. Dagaz en Jera duiden op tijd. Kenaz en Dagaz hebben het aspect licht gemeen. Kenaz, een fakkel, is een voorwerp die wij mensen zelf kunnen maken. Iedere dag is weer een nieuwe unieke dag, dat gebeurt gewoon, daar hoef je niets voor te doen. Iedere dag kun je opnieuw beslissen wat je wel wilt en wat je niet wilt in je leven. Je kunt dezelfde keuzes maken, je kunt ook hele andere keuzes maken.

Dagaz heeft te maken met bewust leven, met in het heden leven. Laat je gedachten niet afdwalen naar verleden of toekomst. Doe alles voor de volle 100% NU. Dan is ieder moment een meditatie.

Andere betekenissen die aan Dagaz worden gegeven zijn plotselinge inzichten, zaken in het juiste licht zien. Uit de weg ruimen van misverstanden. Het daglicht dat de schaduwen en angsten van de nacht verdrijft. Geluk en voorspoed.

Omdat een dag zowel een donkere kant kent als een lichte kant passen ook betekenissen als transformatie, doorbraak, einde van een cyclus en een nieuw begin bij de rune Dagaz.

Algemene betekenissen

Rechtop: daglicht, doorbraak, transformatie, verlichting, begin van een nieuwe cyclus, gezondheid, overvloed, balans. In het heden zijn.

Niet omkeerbaar maar in negatieve zin: Impulsiviteit, niet in het heden zijn.

Mythologische figuur:

Opdrachten

 1. Teken de rune Dagaz een aantal keren en spreek de naam uit: Daa-gaz (g als in het Duits)
 2. Dagaz ziet er uit als een lemniscaat. Licht de relatie tussen Dagaz en het lemniscaat toe.
 3. Probeer een activiteit waarbij je normaal gesproken je gedachten de vrij loop laat, nu eens 100% aandachtig te doen. Bijv. de afwas, strijken, naar werk fietsen, naar je man/vrouw of kinderen luisteren. Totale aanwezigheid is iets anders dan ondertussen al een antwoord proberen te formuleren.
 4. Kun je na het lezen van de toelichting de algemene betekenissen plaatsen?
 5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
 6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Dagaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
 7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Dagaz interpreteren?

Test jezelf

Je hebt nu alle runen doorgenomen en om jezelf te testen op de namen van de runen en meer info over mijn steekwoorden, geheugensteuntjes en ervaringen met bepaalde runen kan ik het onderdeel Test jezelf van harte aanbevelen!

Op naar de Praktijk!

Je hebt nu enig idee van wat de runen betekenen en je kunt nu doorgaan naar het onderdeel Runen in de Praktijk.

 

Runen in de Praktijk

Praktijk – Algemeen

Nu je de runen hebt bestudeerd, is het tijd voor ‘het echte werk’, het trekken van de runenstenen. Met ‘trekken’ bedoelen we dat je een voor een de stenen uit het zakje haalt en neerlegt volgens een vast (leg)patroon.

De eerst getrokken steen komt op positie 1, de tweede getrokken steen op positie 2, et cetera.

Ik kijk eigenlijk nooit naar de stenen terwijl ik ze neerleg, omdat ik altijd zo geneigd om ze dan ‘rechtop’ te leggen, en de betekenis rechtop is wezenlijk anders dan de betekenis omgekeerd.

Rune Laguz

Door deze werkwijze komt het dus voor dat een rune ‘dicht’ wordt neergelegd, dus met de achterkant, de lege kant naar boven. Sommige runenlezers zeggen dat de steen dan niet meedoet. Hier ben ik het niet mee eens. Maar het is mogelijk dat deze steen aangeeft wat ‘latent’ aanwezig is, maar niet geactiveerd hoeft te worden. Het is ook mogelijk dat die steen iets zegt over iets waarvan je je niet bewust bent, maar wat wel degelijk van invloed is. Het is altijd een beetje zoeken waarom een steen ‘dicht’ ligt. Maak je er in ieder geval niet druk om. De belangrijkste betekenis wordt gegeven door de betekenis rechtop of omgekeerd van de rune en in tweede instantie kun je kijken of het feit dat die steen ‘dicht’ lag nog iets toevoegt. Als er niets bij je op komt, dan is het ook goed.

Als je de runen werpt en dus geen legpatroon gebruikt, dan denk ik dat ‘dichte’ runen inderdaad niet relevant zijn voor de lezing. Runen werpen is een methode waarbij je een handvol stenen (of alle stenen) uit het zakje pakt en die uitstrooit (werpt) op de grond of tafel. Omdat werpen op tafel nogal veel herrie maakt en je stenen kunnen breken, wordt vaak een doek of kleed gebruikt om op te werpen.

Hoe dan ook, ga in ieder geval niet stressen over de interpretatie want daardoor blokkeer je je intuïtie. Runen leren lezen is gewoon een kwestie van veel oefenen en in dit praktijk deel help ik je op weg met voorbeeld runenlezingen.

Het is niet noodzakelijk allerlei rituele handelingen te verrichten voordat je de runen gaat trekken. Wel is het nuttig om altijd dezelfde werkwijze aan te houden. De reden hiervoor is, dat dit voor jezelf een gevoel geeft dat je het ‘goed’ hebt gedaan en zul je het antwoord makkelijker kunnen aanvaarden als een juiste aanwijzing op je levenspad.

Overzicht van de lessen

Om te beginnen heb je een setje runen nodig. Die kun je zelf maken of kopen. Je kunt beginnen met runen op simpele kartonnetjes. Zie hier de mogelijkheden voor het zelf maken van runen.

Praktijkles 1 – het één-rune-legpatroon, lekker snel

Praktijkles 2 – het drie-runen-legpatroon, verleden-heden-toekomst

Praktijkles 3 – het vijf-runen-legpatroon: uitbreiding op het drie-runen-legpatroon

Praktijkles 4 – het vier-runen-legpatroon: het kleine kruis, wat wel en wat niet te doen.

Praktijkles 5 – het zeven-runen-legpatroon:

Praktijkles 6 – het acht-runen-legpatroon

Praktijkles 7 – Het runen-keuzelegpatroon

>> Setje runen maken